Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
TOPLUM TABANLI BİR ÇALIŞMA: YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMININ BEERS KRİTERLERİNE UYGUNLUK DURUMU
Birol ÇIBIK1, Erkan Melih ŞAHİN2, Mehmet Göktuğ KILINÇARSLAN2
1Tokat State Hospital, Family Medicine Clinic Tokat, Turkey
2Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine Çanakkale, Turkey
DOI : 10.31086tjgeri.2018137962 Giriş: Yaşlı popülasyon en yüksek ilaç kullanım oranına sahip olup ilaç etkilerine daha duyarlıdırlar. Uygunsuz ilaç kullanımı bu hastalarda istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada Beers kriterlerine göre yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı desendeki araştırmamızda Çanakkale Kepez beldesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri bireylerden basit sistematik yöntemle örneklem seçildi. Çalışmaya alınan yaşlıların aktif kullandıkları tüm ilaçlar belirlenip Beers kriterleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 74.1±6.5 65-91 idi. Çalışmamızda yaşlıların %95.7"sinde en az bir kronik hastalık, %84.5"inde ise en az üç kronik hastalık varlığı saptanmıştır. Yaşlıların kullandıkları toplam ilaç sayısı ortalama 5.0±3.2 0?15 idi. Beers kriterlerine göre toplam 35 (%30) durumda uygunsuz ilaç kullanımı saptandı. Çalışmamızda en sık uygunsuz kullanılan ilaç olarak 13 (%11.2) bireyde non-steroidal antienflamatuar ilaçlar saptandı.

Sonuç: Literatürdeki diğer araştırmalara göre daha az oranda olsa da çalışmamızda yaşlı hastalarda (35; %30) uygunsuz ilaç kullanımı olduğu saptanmıştır. Yaşlı hastalara ilaç reçete edilirken akılcı ilaç kullanım kurallarına uymanın önemi ortaya çıkmıştır. Keywords : Potansiyel uygun olmayan ilaç listesi; İlaç etkileşimi; İlaç yan etkisi; Kronik hastalık; Uygunsuz reçeteleme; Türkiye