Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
YAŞLILARIN İSTİSMAR VE İHMALE UĞRAMA DURUMLARININ HWALEK-SENGSTOCK YAŞLI İSTİSMARI TARAMA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Hande ŞAHİN1, Sibel ERKAL2
1Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work
2Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Family and Consumer Sciences
DOI : 10.31086/tjgeri.2018137961 Giriş: Yaşlıların istismar ve ihmale uğrama durumlarının Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi ile değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmaya Ankara ili, Etimesgut ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri yaşlılar katılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak "Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi" kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t testi, ikiden daha fazla grup için ise varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Yaşlıların istismar ve ihmale uğrama durumlarının öğretim düzeyine, aylık gelire, çocuk sayısına, birlikte yaşanılan kişiye, yaşadığı evin mülkiyet durumuna ve sosyal güvencesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0.05) belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlılar yaşadıkları fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddetten ve ihmalden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Keywords : Yaşlı; Yaşlı istismarı; Değerlendirme