Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
YAŞLI BAKIM PERSONELLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI İLE TÜKENME VE İŞ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Serkan PEKÇETİN1
1Trakya University, Faculty of Health Sciences Department of Occupational Therapy Edirne, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018137963 Giriş: Yaşlı bakım personellerinin tükenmişlik düzeyleri ve iş doyumlarını etkileyen faktörlerin pek çoğu henüz tam olarak tanımlanmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma bahsedilen potansiyel faktörlerden biri olan yaşlı ayrımcılığı tutumları ve bunun yaşlı bakım personelinin tükenmişlik ve iş doyumu ile ilişkisini incelemektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 2017 yılında gerçekleştirilen kesitsel çok merkezli bir çalışmaydı. Yaşlılık ile ilgili tutumlar Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (Alt boyutları: Yaşlının yaşamını sınırlandırma, pozitif tutumlar ve negatif tutumlar), tükenmişlik düzeyleri Maslach Tükenmişlik Envanteri (Alt Boyutları: Duygusal Tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) ve iş doyumu Kısa Form Minnesota İş Doyum Ölçeği ile değerlendirildi. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon testi ile incelendi.

Bulgular: Pozitif tutum puanları ile kişisel başarı ve iş doyumu puanları arasında pozitif yönde önemli bir ilişki (p<.05) ve duyarsızlaşma ile negatif yönde önemli bir ilişki saptandı (p<.05). Kısa Form Minnesota İş Doyum Ölçeği puanın duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile negatif yönde, kişisel başarı puanı ile pozitif yönde ilişkisi olduğu saptandı (p<.05).

Sonuç: Yaşlılık ile ilgili olumsuz tutumlar yanlızca yaşlıyı olumsuz etkilemez , aynı zamanda onların bakımını yapan bakım personelini de olumsuz etkileyebilir. Yaşlılık ile ilgili olumsuz tutumların engellenmesi için eğitim programları etkinlik açısından değerlendirilmeli ve yararlı olduğu kanıtlanırsa uygulanmalıdır. Keywords : Yaşlı ayrımcılığı; İş doyumu; Huzurevi; Yaşlı bakım personeli