Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ DERSİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BAKIMI KONUSUNDAKİ TUTUM VE İSTEKLİLİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? YARI DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ1, Merve Aliye AKYOL1
1Dokuz Eylül University, Faculty of Nursing İzmir, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018137964 Giriş: Yaşlı nüfusu giderek artmakta ve sağlık bakım profesyonelleri yaşlılara daha fazla hizmet verir hale gelmektedir. Bu araştırma, geriatri hemşireliği seçmeli dersinin öğrencilerin yaşlı bakımı konusundaki tutum ve yaşlıyla çalışma istekliliği üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma yarı deneyseldir. Ön test son test modeli kullanılmıştır. Örneklem sayısı 108 hemşirelik öğrencisidir (öğrencilerin 46"sı seçmeli geriatri hemşireliği dersini, 62"si seçmeli acil ve cerrahi hemşireliği dersini almıştır). Öğrenci Bilgi Formu ve Kogan Yaşlı İnsanlara Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ortalama, yüzde frekans dağılımı, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, McNemar testi, ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Seçmeli geriatri hemşireliği dersi alan öğrenciler, seçmeli acil ve cerrahi hemşireliği dersi alan öğrencilerle karşılaştırıldığında, ders sonrasında yaşlılara yönelik daha pozitif ve daha az negatif tutum oluşturmuştur.

Sonuç: Yaşlılara yönelik tutum ve bakım hakkında farkındalık ve bilgi sağlamak amacıyla hemşirelik müfredatlarının geriatri derslerini içermesi büyük önem taşımaktadır. Daha fazla pozitif daha az negatif tutum sergilemek yaşlılara yönelik daha fazla kaliteli bakım sunulması anlamına gelmektedir. Hemşirelik müfredatının, öğrencilerin, yaşlılarla çalışmak konusunda isteklilik durumlarını arttırmak üzere, yeniden düzenlenmesine ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Keywords : Tutum; Yaşlılık; Öğrenciler; Hemşirelik; Müfredat