Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
YAŞLI BAKIMEVİ SAKİNLERİNDE ÇOK İLACA DİRENÇLİ BAKTERİ KOLONİZASYONUNUN PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Oya Özlem EREN KUTSOYLU1, Vildan AVKAN OĞUZ1, Madina ABDULLAYEVA1, Nil TEKİN2, Nur YAPAR1
1Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine İzmir, Turkey
2Narlıdere Geriatric Care Center and Residential Home İzmir, Turkey
DOI : 10.31086tjgeri.2018137965 Giriş: Bu çalışmanın amacı yaşlı bakım evi sakinlerinde çok ilaca dirençli bakterilerle nazal, aksiller ve rektal kolonizasyon sıklığını ve kolonizasyon risk faktörlerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel çalışmada, sakinlerin demografik özellikleri ve risk faktörleri kaydedildi. Sakinlerin fonksiyonel bağımlılığı ile ilişkili veriler, günlük yaşam formunun genel ve enstrümental aktiviteleri birlikte kullanılarak toplandı. Nazal ve aksiller sürüntülerde metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonu, rektal sürüntüde vankomisin dirençli enterokok, genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz salgılayan Enterobacteriaceae, karbapenemaz üreten Klebsiella pneumoniae kolonizasyonu araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan 247 sakinden 247 aksiller, 246 nazal, 245 rektal sürüntü örneği alındı. Medyan yaş 85±6.7 olup, 190 (%77) sakin kadındı. 75 (%30) sakinde S. aureus ve bunların 8"inde (%3.2) metisiline direnç belirlendi. Sakinlerin 10 (%4.1)"unda vankomisine dirençli enterokok, 17"sinde (%6.9) genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz salgılayan Enterobacteriaceae, birisinde (%0.4) karbapenemaz üreten K. pneumonia saptandı. Üç (%1.2) sakinde birden fazla çok ilaca dirençli bakteri ile kolonizasyon bulundu. Kolonizasyon risk faktörleri bakteri türüne göre değişmektedir. Çok ilaca dirençli bakteri ile kolonizasyon oranı son bir ayda antibiyotik kullanımı ile 2.7 kat, immobilite ve enteral destek ile 3.1 kat artmaktadır. Çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyon oranı günlük yaşam aktivite skoru arttıkça artar (p=0.004).

Sonuç: Bu çalışmada çok ilaca dirençli bakteri kolonizasyon yüzdesi 12.9"dur ve risk faktörleri bakteri türüne göre değişir. Kolonizasyon oranı günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık arttıkça artmaktadır. Bu nedenle yaşlı bakım evlerinde çok ilaca dirençli bakteri infeksiyonlarını yönetmek için risk faktörleri ve surveyans analizleri göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Yaşlı bakım evi; Çok İlaca Direnç, MRSA, Vankomisin Dirençli Enterokok, Türkiye, Risk faktörleri