Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
DİZ OSTEOARTRİTDE DÜŞME RİSKİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Meltem ALKAN MELİKOĞLU1, Ayhan KUL2
1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Rheumatology, Erzurum, Turkey
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018137966 Giriş: Bu çalışmanın amacı diz osteoartriti olan hastalardaki düşme riskini komputerize bir teknikle değerlendirmek ve bu hastalarda düşme riski için potansiyel risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, diz osteoartritli hastalar ve kontrol vakaları kesitsel olarak değerlendirildi. Katılımcıların cinsiyet, yaş ve beden kütle indeksi değerleri kaydedildi. Ağrı görsel analog skala ile, kısıtlılık "The Western Ontario and Mc Master Universities Osteoarthritis Index" ile, düşme etkisi ise "Falls Efficacy Scale International" ile değerlendirildi. Kellgren? Lawrence sınıflandırması kullanılarak diz radyografileri değerlendirildi. Düşme riski analizi ise "Tetrax Interactive Balance System" kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Diz osteoartritli 100 hasta ve 30 kontrol vakası incelemeye alındı. Yaş, cinsiyet ve beden kütle indeksi değerleri gruplar arasında benzerdi. "Falls Efficacy Scale International" değerleri diz osteoartritli hastalarda kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksekti (p<0.000). Kullanılan komputerize sistemle, diz osteoartiti olan hastalarda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek düşme riski (p<0.000) ve düşük, orta ve yüksek düşme riski dağılımı kaydedildi (p<0.000). Düşme riski hastaların "The Western Ontario and Mc Master Universities Osteoarthritis Index" skorları, yaş ve ağrıları ile belirgin derecede ilişkiliydi.

Sonuç: Çalışmamız, düşme riskinin diz osteoartritli hastalarda sağlıklı bireylerden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüksek riskin yaş, ağrı ve disfonksiyon ile ilişkili şekilde hastalığın erken radyografik döneminde bile var olduğu gösterilmiştir. Postural kontrol üzerine etkili faktörlerin anlaşılması bu hastalarda düşmenin başarılı bir şekilde önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Keywords : Diz osteoartriti; Düşme riski; Postural denge