Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
LOMBER SPİNAL STENOZLU HASTALARDA NÖROPATİK AĞRI VE YETİ KAYBI
Mehmet AĞIRMAN1, Ayşe Serap AKGÜN2
1İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation İstanbul, Turkey
2İstanbul Medipol University Department of Radiology İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018137967 Giriş: Bu çalışmada, lomber spinal stenoz hastalarında nöropatik ağrı karakterini belirlemeyi ve klinik semptom, bulgu ve yeti kaybı ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya klinik ve radyolojik olarak lomber spinal stenoz tanısı alan yetmiş dokuz hasta alındı. Ağrı düzeyi için visüel analog skala (0-10 cm), fonksiyonel durum için Oswestry Dizabilite İndeksi ve İstanbul Bel Ağrısı Dizabilite İndeksi ölçüldü. Nöropatik ağrıyı belirlemek için Douleur Neuropathique 4 anketi dolduruldu.

Bulgular: Ortalama yaşı 56.88±12.13 (35-89 yaş aralığı) olan 79 hasta (35 erkek, 44 kadın) çalışmaya dahil edildi. Ortalama semptom süresi 24,5 ay idi. Hastaların 41"inde (%51.8) Douleur Neuropathique 4 skoru ?4 (nöropatik ağrı) idi. Douleur Neuropathique 4 sonucu ile yaş (R=0.350, p=0.002), vücut kitle indeksi (R=0.239, p=0.034) ve visüel analog skala (R=0.453, p< 0.001) arasında anlamlı ilişki görüldü.

Sonuç: Çalışmamızda, hastaların yaklaşık yarısında nöropatik ağrı gözlendi. İleri yaş, yüksek vücut kitle indeksi ve artmış ağrı skorları ile nöropatik ağrı arttığı sonucuna ulaşıldı. Keywords : Nöralji; Spinal stenoz; Ağrı; Yaşlı