Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
ACİL SERVİSTE TRAVMATİK OLMAYAN KARIN AĞRILI GERİATRİK HASTALARDAKİ MORTALİTE FAKTÖRLERİ
Süha SERİN1, Bahadır ÇAĞLAR2, Gökhan YILMAZ3, Alper TORUN3, İsmet PARLAK3, Başak GÖL SERİN4
1Urla City Hospital, Emergency Medicine Clinic İzmir, Turkey
2Elazığ Training and Research Hospital Emergency Medicine Elazığ, Turkey
3Bozyaka Training and Research Hospital Emergency Medicine İzmir, Turkey
4Tepecik Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018137968 Giriş: Bu çalışmanın amacı acil servise travmatik nedenli olmayan karın ağrısı ile başvuran geriatrik hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kesitsel çalışma, acil servise travmatik olmayan karın ağrısı ile başvuran 65 yaş ve üstü hastaları kapsamaktadır. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar test sonuçları ve hastane içi seyri incelendi. Mortalite ile elde edilen veriler arasındaki ilişki, %95 güven düzeyinde ve p<0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmamız etik kurul onayı ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Toplam 1110 hasta dahil edildi; hastaların; 619"u (% 55.8) kadındı, 719"u (% 64.8) genel cerrahi kliniğine yatırıldı, 211"i (% 19) ameliyat edildi. Genel cerrahi kliniğine yatanlardan 106 (%9.5) olgu mortalite ile sonlandı. Mortalite yaş ilişkisinin cut-off değeri 73 yaş olarak bulundu [sensitivite % 73.6, spesifisite % 40.4 ve roc analizi - eğri altı alan (ROC-AUC) 0.581]. Laktat yüksekliği (cut-off değeri 2.4) mortalite ile ilişkili bulundu (%78.2 sensitivite, 68.8 % spesifisite ve ROC-AUC) 0.786). Mortaliteye etki eden en sık faktörler; perforasyon [odds oranı (OR)=20.7], ileus (OR 17.9), laktat yüksekliği (OR=7.6) ve hipokalsemi (OR=3.9) olarak bulundu.

Sonuç: Acil serviste travmatik nedenli olmayan karın ağrısı ile başvuran geriatrik hastalarda mortaliteye etki eden en sık faktörlerin; >73 yaş olmak, elektrolit bozukluğu ve laktat yüksekliği olduğu saptandı. Keywords : Yaşlılık, Aciller, Karın ağrısı, Mortalite