Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
YAŞLI VE OKTOGENARİAN HASTALARDA ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİNİN SAĞKALIMA ETKİLERİ
Hüseyin Onur AYDIN1, Tevfik AVCI1, Tugan TEZCANER1, Erdal KARAGÜLLE2, Sedat YILDIRIM2
1Başkent University, Faculty of Medicine Department of General Surgery Ankara, Turkey
2Başkent University, Faculty of Medicine Department of General Surgery Konya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018137969 Giriş: Son on yılda ortalama yaşam süresi anlamlı derecede arttı. Yaşlı hastalarda cerrahi girişim kararı ise her zaman zorlu olmuştur. Alt gastrointestinal sistem hastalıkları nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmek, özellikle oktogenarian hastalarda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörleri ve yaşın postoperatif dönemde prognoz ve sağkalım üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alt gastrointestinal sistem cerrahisi geçirmiş 70 yaş ve üstü hastalar dahil edildi; hastalar 70-75 yaş, 75-79 yaş ve ?80 yaş olmak üzere üç gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, cerrahi tipi, ASA skoru, hastanede kalış süresi, morbidite, 30 günlük mortalite ve genel sağkalım değerlendirildi.

Bulgular: 598 hastaya alt gastrointestinal sistem hastalıkları nedeniyle cerrahi uygulandı. ASA skorunda yaşla birlikte anlamlı bir artış vardı (p<0.001). Malign hastalık nedeniyle ameliyat edilen hastalarda benign nedenlerle ameliyat edilen hastalara göre ve elektif cerrahi uygulanan hastalarda acil cerrahi uygulanan hastalara göre sağkalım oranı anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Hastalar yaş gruplarına göre incelendiğinde genel sağ kalım gruplar arasında benzerdi (p=0.217).

Sonuç: Oktogenarian ve daha genç hastalar arasında komplikasyon ve sağkalım açısından anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Bu nedenle, yaşlı hastalarda planlanan cerrahi müdahaleler sağkalımı olumsuz yönde etkilememektedir ve bu hastalarda cerrahi müdahaleler güvenle yapılabilir. Keywords : Yaşam beklentisi; Alt gastrointestinal sistem; Yaşlı, 80 yaş ve üzeri; Neoplaziler, Elektif cerrahi prosedürler