Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
POSTOPERATİF YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN 80 YAŞ ÜSTÜ KALÇA KIRIKLI HASTALARINBİR YILLIK RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Uygar DAŞAR1
1Karabük University, Faculty of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology Karabük, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018137970 Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam süresinin uzaması yıllık opere edilen yaşlı hasta yüzdesini artırmaktadır. Bu operasyonlar arasında en sık yapılanlardan biri kalça kırıklarına bağlı cerrahi girişimlerdir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, 2014-2015 yılları arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılmıştır. Çalışmamıza, 80 yaş üzerinde, kalça kırığı nedeniyle operasyon geçirmiş olan ve postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde takibi yapılan hastalar alındı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 84.65±3.36 yıl idi ve bunların 50 si kadındı. 40 hastada trokanterik femur kırığı ve 32 hastada femur boyun kırığı vardı. Proksimal femur çivisi 38 ve parsiyel kalça protezi 34 hastaya uygulandı. 57 hastaya rejyonel anestezi 15 hastaya genel anestezi verildi. Hastane mortalitesi %16.6 idi. Hastalar yaşayan (60) ve ölenler (12) olarak gruplandırıldığında; ameliyat öncesi sure ölenlerde yaşayanlara göre uzundu. Mekanik ventilatör ihtiyacı ve mekanik ventilatör süresi ve inotrop ihtiyacı ölen hastalarda yüksekti. Yoğun bakım ünitesi ve hastanede yatış süreleri de ölen hastalarda uzundu. Diğer parametrelerde anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışmamızda hastalarımızın mental değerlendirmeleri ve taburcu edildikten sonraki değerlendirmeleri yapılamamıştır. Operasyon gecikme nedenlerinin tanımlanmamış ve hastamemnuniyetinin kaydedilmemiş olması diğer bir kısıtlılıklarındandır. Bunedenle operasyon gecikmenedenlerini ve hasta memnuniyetini değerlendirmek için yeni bir araştırmaprotokolü oluşurmaya karar verdik. Keywords : Yaşlı; Kalça kırıkları; Mortalite; Risk faktörleri; Yoğun bakım üniteleri