Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
KALÇA CERRAHİSİ GEÇİREN İLERİ YAŞ HASTALARDA KOMORBİD HASTALIKLARIN YOĞUN BAKIM YATIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
Feriha TEMİZEL1, Serkan UÇKUN1, Tamer KUZUCUOĞLU1, Gülten ARSLAN1, Banu ÇEVİK1
1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018238910 Giriş: Çalışmamızda kalça cerrahisi sonrası yoğun bakımda ve ortopedi kliniği"nde takip edilen 75 yaş ve üzeri hastaların; yaş, preoperatif komorbidite, anestezi yöntemleri, hastanede yatış süreleri ve mortalite açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2011-2016 tarihleri arasında 75 yaş üzeri, intertrokanterik femur fraktürü nedeniyle parsiyel kalça protezi uygulanan hastaların kayıtları incelendi. Yetmiş beş yaş altı, ileri derecede organ yetmezliği ve kanama diyatezi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Toplam 130 hastanın yaş, cinsiyet, komorbidite varlığı, anestezi yöntemi, ameliyat öncesi yatış, yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri ve mortaliteleri istatistiksel açıdan değerlendirildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Postoperatif yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların, yaş ortalaması, hipertansiyon, diyabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı postoperatif ortopedi kliniğinde takip edilenlerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Anestezi yöntemi açısından iki grup arasında fark gözlenmedi. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastanede yatış süreleri diğer gruba göre anlamlı olarak uzun idi. Logistik regresyon analizinde; İleri yaş, kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı, yoğun bakım ünitesinde yatışı etkileyen faktörler olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuç: Sonuç olarak 84 yaş üstünde, komorbidite olarak diyabetes mellitus, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bulunan geriatrik kalça kırığı hastalarının postoperatif yoğun bakım ünitesinde takibi gerektiğini düşünmekteyiz. Keywords : Ortopedi; Kalça kırıkları; Kritik bakım; Komorbidite