Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
YAŞLI HASTALARDA PULMONERTROMBOEMBOLİNİN DEĞİŞEN KLİNİK KARAKTERLERİ
Songül ÖZYURT1, Aziz GÜMÜŞ2, Bilge YILMAZ KARA1, Dilek KARADOĞAN1, Neslihan ÖZÇELİK3, Melek MEMOĞLU1, Ünal ŞAHİN1
1Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Rize, Turkey
2Kumluca Medicus Hospital, Chest Diseases, Rize, Turkey
3Kaçkar State Hospital, Chest Disease Clinic, Rize, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240417 Giriş: Çalışmamızın amacı, kliniğimizde takip edilen Pulmoner tromboemboli hastalarında 65 yaş ve üstü yaşlı hastaların daha genç hastalara göre klinik farklılıklarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları kliniğinde Haziran 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında Pulmoner tromboemboli tanısı ile takip edilen hastalar alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak 65 yaş ve üstü yaşlı hastalar (yaşlı) ve 65 yaş altı hastalar (genç) olmak üzere olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup; klinik, laboratuar, radyolojik özellikleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 73±13 (22-94) olan 90"ı (%60) kadın 59"u (%40) erkek olmak üzere toplam 149 hasta alındı. Hastalarda en sık saptanan semptom nefes darlığı, en sık tesbit edilen risk faktörü immobilite idi. Yaşlı grupta göğüs ağrısı genç gruba göre anlamlı olarak düşüktü (p=0.004). Ayrıca genç hastalarda bilinç değişikliği olmazken, yaşlı 113 hastanın 17"sinde (%15) bilinç değişikliği semptomu vardı (p=0.013).

Sonuç: Özellikle yaşlı hastalarda göğüs ağrısı önemini yitirmekte ve bilinç değişikliği gibi pulmoner tromboembolide beklenmedik bulgular görülebilmektedir. Bu durum tanıda gecikmeye neden olabileceğinden akılda bulundurulmalıdır. Keywords : Pulmoner embolizm; Tanı; Yaşlı; Semptom değerlendirme