Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
TÜRKİYE"NİN DOĞU BÖLGESİNDE GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DAĞILIMI FARKLI MI? GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe SAĞMAK TARTAR1, Şafak Özer BALIN1, Ayhan AKBULUT1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Elazığ, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018240419 Giriş: Enfeksiyon geriatrik hastalarda en önemli hastaneye yatış, mortalite ve morbidite sebeplerinden biridir.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2016-Aralık 2017 yılları arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümünde tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: On sekiz aylık zaman diliminde kliniğimize 900 hasta yatırıldı. Bu hastaların 350 (%38.8)"si 65 yaş üstü idi. Hastaların 218 (%62.3)"i erkek, 132 (%37.7)"si kadındı. En sık hastaneye yatış sebebi piyelonefrit 109 (%31.5), pnömoni 78 (%22.2), sistit 72 (%20.6), deri ve yumuşak doku enfeksiyonu 32 (%9.3) idi. Ekstrapulmoner tüberküloz, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, fascioliasis, cutaneous leishmaniasis dikkat çeken hospitalizasyon sebeplerindendi. En sık eşlik eden kronik hastalık diyabet, hipertansiyon ve serebrovasküler hastalıktı. Doksan beş (%27.4) hastada kombine antibiyoterapi uygulandı. İki yüz elli bir hastada ise tekli antibiyotik ile tedaviye başlandı. 245 (%70) hasta çeşitli bölümler ile konsülte edildi. Hastaların 71 (%20)"i nöroloji, 68 (%19,4)"i üroloji, 44 (%12,5)"ü göğüs hastalıkları ile konsülte edildi. Hastaların 228 (%65,1)"ine radyolojik görüntüleme istendi. En sık yapılan görüntüleme batın ultrasonografisiydi. 31 hastada kan dolaşım enfeksiyonu saptandı.

Sonuç: Bölgemiz gibi bir çok enfeksiyon hastalığı için endemik olan yerlerde, tüberküloz, bruselloz, paraziter hastalıklar, kırım kongo kanamalı ateşi gibi hastalıkların yaşlı bireylerde de görülebileceği akılda bulundurulmalıdır. Geriatrik enfeksiyonlar değerlendirilirken multidisipliner yaklaşım şarttır ve bu ekibin içinde radyolog bulunmalıdır. Keywords : Enfeksiyon; Geriatri; Tüberküloz; Konsültasyon