Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ UYGULANAN GERİATRİK HASTALARDA ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Elif DOĞAN BAKİ1, Ahmet YÜKSEK1, Bilal Atilla BEZEN1, Tuba Berra SARITAŞ1, Remziye SIVACI1
1Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Afyon, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018240423 Giriş: Gelişen sağlık standartları sayesinde dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sedasyon altında Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi uygulanan yaşlı hastaların yoğun bakıma giriş, komplikasyonlar ve mortalite açısından retrospektif olarak incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 01.10.2013 ve 01.10.2016 arasında hastanemizin Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi ünitesinde sedasyon altında uygulama yapılan 65 yaş üzeri hastaların bilgisayar kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bu hastalarda kendi içinde 65-79 (Grup 1) yaş arası olanlar ve 80 yaş ve üzeriler (Grup 2) olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu hastaların cinsiyetleri, American Society of Anesthesiologists (ASA) dağılımları, erken dönem mortalite (7gün), post operatif yoğun bakım ihtiyacı, kullanılan anestezik ilaç dozları ve komplikasyonlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Altmış beş yaş ve üzeri 1320 hastanın verilerine ulaşıldı, bunlardan 926"sı 65-80 yaş arasında (Grup 1) iken, 394 tanesi 80 yaş ve üzeriydi (Grup 2). Propofol, ketamin kullanımları Grup 2"de anlamlı olarak düşükken midazolam kullanımı her iki grupta benzerdi. Komplikasyon gelişen, entubasyon gereken hasta sayısı, yoğun bakıma çıkış ve mortalite hızı Grup 2"de anlamlı olarak daha yüksekti. Gelişen komplikasyonların cinsi (kardiyak, solunumsal, diğer) açısından gruplar arasında farklılık gözlenmedi (p=0.198).

Sonuç: Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi işlemi ağrılı ve stresli bir prosedür olmasından dolayı çoğunlukla analjezi veya sedasyon ihtiyacı olmaktadır. Geriatrik hasta grupları endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi uygulanan hasta popülasyonunda da önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu hastalar anestezik ilaçların olumsuz etkilerine karşı daha duyarlı oldukları için ve bu işlem genellikle ameliyathane günübirlik uygulandığı için yaşlı hastalarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi sırasında sedasyon ve analjezi uygulaması dikkat ve önem arz etmektedir. Keywords : Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi, Geriatri, Anestezi