Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
HUZUREVİ HEMŞİRELERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN ETMENLER
Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ1, Nil TEKİN3, Merve Aliye AKYOL1, Ahmet Turan IŞIK2
1Dokuz Eylül University, Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Geriatrics, İzmir, Turkey
3Narlıdere Residential and Nursing Home, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240428 Giriş: Huzurevlerindeki hemşirelik bakımının kalitesi, hemşirelerin yaşlılara yönelik tutumları ile yakından ilişkilidir. Bu araştırma, huzurevinde çalışan hemşirelerin tutumlarını belirlemek ve hemşirelerin tutumlarını etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Örneklem sayısı 83 hemşiredir, bu sayı araştırma popülasyonunun %79"unu oluşturmaktadır. Katılımcı Bilgi Formu ve Kogan Yaşlı İnsanlara Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada sayı, ortalama, yüzde frekans dağılımı ve korelasyon, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi), Mann? Whitney U testi, Kruskal?Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma zamanında yedi huzurevinde çalışan hemşirelerin Kogan puan ortalaması 144.75"dir [standart sapma (ss)=16.6]. Katılımcıların yaş ortalaması 33.9"dır (ss=7.6); katılımcıların %88"i kadındır. Daha önce geriatri eğitimi almamış olan katılımcılar çalışmaya başlamadan önce ve öğrenciyken sırasıyla, %91.6 ve %72"dir. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%47) yaşlı bireylere daha önce bakım verme deneyimi olduğunu belirtmiştir. Cinsiyet, yaşlılara daha önce bakım verme deneyimi ve Kogan ölçeğinin ortalama puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir.

Sonuç: Sonuçlar huzurevinde çalışan hemşirelerin yaşlılara yönelik biraz olumlu tutum gösterdiğini ortaya koymuştur. Cinsiyet ve bakım verme tecrübesi yaşlılara yönelik tutumu etkileyen etmenler olarak belirlenmiştir. Keywords : Yaşlılık; Tutum; Huzurevi; Hemşirelik