Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Strokta Risk Faktörü Olarak Lipid Profili ve Klinik Korelasyon
Turali ERASLAN, Şerefnur ÖZTÜRK, İsmet MELEK, Taşkın DUMAN, Şenay ÖZBAKIR
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği-ANKARA Strokta lipid profili, apolipoproteinleri içeren ve içermeyen çalışmalarda risk faktörü olarak çeşitli strok tiplerinde araştırılmış ve strokta major risk faktörleri olarak bildirilmiştir. Lipid profilinin cins, ırk, yaş ve çevresel faktörlerinin belirlenmesi açısından lipid ve lipoprotein profilinin bilinmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu çalışma strok hastalarına ait lipid ve lipoprotein profilinin, benzer risk faktörlerini taşıyan kontrol grubu ile karşılaştırılması ve lipid profilinin klinik özelliklere yansımasının değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Akut strok döneminde kliniğimize kabul edilen 176 strok hastasına (131 iskemik, 45 hemorajik) ait lipid ve lipoprotein değerleri, benzer risk faktörlerine sahip 71 kişilik kontrol grubuna ait değerlerle karşılaştırıldı. Hasta grubunun yaş ortalaması (62,67±10,85) ile kontrol grobunun yaş ortalamaları (60,46±7,01) arasında fark yoktu. Hastaların Apo A-1 ve HDL -C düzeyleri kontrollerden farksız bulunurken, Apo-B (p=0,000), total kolesterol (p=0,000), LDL-C (P=0,001), VLDL-C (P=0,008) ve trigliserid (p=0,019) düzeyleri kontrollerden yüksek bulundu. Hastaların Toronto Strok Strok Skalası ile Apo A-1 ve Apo B düzeyleri arasında yapılan değerlendirmede Apo B ile anlamlı korelasyon bulunurken (p=0,033), Apo A-1 ile korelasyon bulunmadı. Strok hastaları ile kontroller arasında oldukça farklı bir profilde izlenen lipid ve lipoproteinlerden Apo B nin Toronto skoru ile de korele bulunması Apo- B yüksekliğinin klinik profile de yakın ilişki ile yansıdığını düşünmektedir. Keywords : Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, Hemorajik Strok, İstemik Strok, Kolesterol, Lipid