Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GEÇİREN 80 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA CİNSİYET İLE İLİŞKİLİ FARKLILIKLARIN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ: HALA BİR FARK VAR
Kudret KESKİN1, Gökhan ÇETİNKAL1, Süleyman Sezai YILDIZ1, Serhat SIĞIRCI1, Şükrü ÇETİN1, Ahmet GÜRDAL1, Betül BALABAN KOCAŞ1, Kadriye ORTA KILIÇKESMEZ1
1Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Cardiology, Cardiologist Şişli 34377 İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018344040 Giriş: Akut koroner sendrom gelişen hastalarda cinsiyet farkının kardiyovasküler mortalite üzerine olan etkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Her iki cinsiyet arasındaki fark kapanmaya başlamış olsa da, kadınların hala tüm nedenlere bağlı ölüm oranları daha yüksektir. Öte yandan, özellikle 80 yaş üstü yaşlı kadınlarla ilgili çok az veri bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada akut miyokard enfarktüsü geçiren yaşlı kadınların tüm nedenlere bağlı mortalitelerin belirlenmesi ve erkeklerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Mayıs 2015-Kasım 2017 tarihleri arasında akut miyokard infarktüsü nedeniyle kardiyoloji kliniğine yatırılan 80 yaş ve üzeri hastalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel sonlanım noktası hastane içi, 30 günlük ve uzun süreli tüm nedenlere bağlı ölümlerının belirlenmesidir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 220 hasta (126 kadın ve 94 erkek) dahil edilmiştir. Ortalama takip süresi 8 aydır. Kadınların uzun dönemde tüm nedenlere bağlı mortalitesi erkeklere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur [sırasıyla n=52 (% 41.3) ve n=26 (%27.7); p=0.03]. Öte yandan, kadınların gerek hastane içi gerekse 30 günlük mortalitesi daha yüksek olmasına rağmen, istatiksel açıdan cinsiyetler arası fark bulunmamıştır. Kaplan-Meier analizinde kadınların kümülatif sağkalımı daha düşüktür (log-rank: p=0.02) ve Cox regresyon analizi, kadın cinsiyetin mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir [tehlike oranı=1.7 (%95 güven aralığı=1.06-2.72); p=0.02].

Sonuç: Akut miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda cinsiyetin mortalite üzerine olan etkisi yaşlılarda da önemini korumaktadır. Kadınların uzun vadede tüm nedenlere bağlı ölüm oranları önemli ölçüde yüksek olduğundan, bu hastalar klavuz önerilerine göre tedavi edilmeli ve yakından takip edilerek risk azaltımı için her türlü çaba gösterilmelidir. Keywords : Akut koroner sendrom; Koroner arter hastalığı; Yaşlı; Yaşlı, 80 ve üzeri; Cinsiyet kimliği