Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 3
KALÇA ARTROPLASTİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA ERKEN KAN REPLASMANI AMELİYAT SONRASI BİLİŞSEL DİSFONKSİYONU ÖNLEYEBİLİR
Tansel MUTLU1, Uygar DAŞAR1
1Karabük University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Karabük, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018344055 Giriş: Yaşlanan insanlardaki eklem artroplastilerinin sayısı yaşlı nüfus artışı ile birlikte artmaya devam etmektedir. Postoperatif bilişsel disfonksiyon, yaşlı hastalarda cerrahiden sonra önemli bir komplikasyondur. Bununla birlikte, postoperatif bilişsel disfonksiyonun kesin nedeni ve gelişimine katkıda bulunan faktörler bilinmemektedir. Ameliyat sırasında veya sonrasında kan kaybının ve bu kaybın yerine konulma yaklaşımının postoperatif bilişsel disfonksiyon sıklığını ve süresini etkileyip etkilemediğini saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Femur boynu veya intertrokanterik kırıklara bağlı total/parsiyel kalça artroplastisi yapılan yaşlı (>75 yaş) hastalar prospektif olarak incelendi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba hemoglobin değerleri 9.0 mg / dL"nin altına düştüğünde transfüzyon yapıldı, ikinci gruba cerrahi sırasında ve sonrasında kan kaybı hacmine göre kan transfüzyonu yapıldı. Tüm gruplar, postoperatif bilişsel disfonksiyon ile ilişkili olduğu düşünülen faktörler açısından benzerdi. Deneyimli bir nörolog, hastaların bilişsel işlevlerini, Standardize Mini-Mental Test, klinik muayene kullanarak operasyon öncesi ve sonrası değerlendirildi.

Bulgular: Birinci grupta 48 ve ikinci grupta (erken müdahale grubu) 13 hasta postoperatif bilişsel disfonksiyon tanısı aldı. Bilişsel disfonksiyon süresi ikinci grupta (10.8±1.2 vs. 8.9±1.5 gün; p<0.001) anlamlı derecede düşüktü.

Sonuç: Çalışmamızda kan kaybı ile postoperatif bilişsel disfonksiyon arasındaki nedensel ilişki aydınlatılamamış olmasına karşın, sonuçlarımız total / parsiyel kalça artroplastisi geçiren yaşlı hastalarda kan kaybının erken replasmanı ile postoperatif bilişsel disfonksiyon sıklığının ve süresinin azaltılabileceğini ortaya kondu. Keywords : Artroplasti, Replasman, Kalça; Kognitif Disfonksiyon; Kan Kaybı, Cerrahi; Kan Transfüzyonu