Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Etik Açıdan Yaşlılık ve Hekim-Hasta İlişkileri
Serap ŞAHİNOĞLU-PELİN, Berna ARDA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı - ANKARA Bilindiği gibi geriatri insan yaşamının 65 yaş ve üstü dönemindeki sağlık sorunlarıyla ilgilenen disiplinlerarası bir alandır. Ülkemizde oldukça yakın tarihli bir geçmişi olan geriatri için özellikle hekim-hasta ilişkilerine ve sınırlı kaynakların paylaşılması bağlamında tıp uygulamalarına yansıyan ve etik açıdan düşünülmesi gereken pek çok değer sorunu bulunmaktadır. Bu makalede yaşlılık olgusunun tıp etiği bağlamında nasıl ele alınabileceği üzerinde durulmuş ve hekim-hasta ilişkilerini de içeren bir niceliksel çalışmanın konuyla ilgili sonuçları tartışılmıştır. 524 hekimin katıldığı 16 soruluk bir etik tercihler anketinin kullanıldığı çalışmada hekim-hasta ilişkilerine etki edebilecek birkaç değişkenin (hastaların cinsiyeti, ekonomik düzeyleri, dinsel inançları ve yaşları) etkisi araştırılmıştır. Örneklemin % 10'una yakın bir bölümü, hekimlerin hastalarına davranışlarında hasta yaşının önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Bir durum değerlendirmesi sayılmakla birlikte, yaşın hastalar arasında ayrım yapılabilecek bir etken olarak görülmesi ilgi çekicidir. Keywords : Tıbbi etik, Yaşlılık, Hekim-hasta ilişkileri, Tutumlar, Ayrımcılık