Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
MANİSA'DA YAŞLILARDA DEPRESİF BELİRTİ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Beyhan CENGİZ ÖZYURT1, Hüseyin ELBİ2, Müjde SERİFHAN3
1Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Manisa, Turkey
2Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Familt Medicine, Manisa, Turkey
3Manisa Provincial Health Directorate, Şehzadeler District Health Directorate, Manisa, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.65 Giriş: Bu çalışmada Manisa"da yaşayan yaşlılarda depresif belirti sıklığını saptamak ve olası risk faktörlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın evreni Mart-Nisan 2017"de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde yaşayan 17760 yaşlıdan oluşmuştur. Araştırmanın örneklem büyüklüğü Epi info 7.0 programı kullanılarak hesaplanmış ve 546 yaşlı olarak belirlenmiştir. Çalışmaya alınacak yaşlılar Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kayıtlarından basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Katılım oranı %97.8 (n=534) olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS-30) veri toplama aracı olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistikler, tek değişkenli ve çok değişkenli (lojistik regresyon analizleri ile) Odds Oranları hesaplanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 72.70±6.35"dir. Araştırmaya katılan yaşlıların %56.3"ü kadın, %44.3"ü ilkokul mezunu ve %19.6"sı yalnız yaşamaktadır. %78.6"sında sürekli ilaç kullanmayı gerektiren en az bir kronik hastalık vardır. Depresif belirti sıklığı ise %32.8"dir.

Sonuç: Çok değişkenli analizlerde, yalnız yaşayan, günlük yaşam aktivitelerinde başkasına bağımlı olan; bir önceki yıla göre sağlık durumunun daha olumsuz olduğunu belirten; son bir yılda kötü muameleye maruz kalan; geliri giderine göre daha az olan ve daha önce geçirilmiş psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda, depresif belirti sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır. Keywords : Yaşlı; Depresyon; Prevalans