Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
YAŞLI BİREYLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE BARİYERLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Senem DEMİRDEL1, Dilek ŞAHİNOĞLU1, Sevilay KARAHAN2, Ertuğrul DEMİRDEL3, Semra TOPUZ1
1Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey
3Ankara Yildirim Beyazit University, Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.68 Giriş: Bu çalışmanın amacı Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Bariyerleri Ölçeği"nin geliştirilmesiydi.

Gereç ve Yöntem: Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Bariyerleri Ölçeği"ni geliştirdik. Kapsam geçerliliği değerlendirmesinden sonra kalan 30 maddenin anlaşılabilirliğini belirlemek için on beş yaşlı birey pilot teste katıldı. Ölçek uygunluğunu doğruladıktan sonra 65 yaş üzeri 214 bireye (yaş ortalaması:73.9±7.7 yıl) uyguladık. Korelasyon katsayısını kullanarak test-tekrar test güvenilirliğini belirlemek için ölçeği tekrar 3-7 gün sonra uyguladık. Faktör yapısını belirlemek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. İç tutarlılık Cronbach alpha katsayısı kullanılarak belirlendi. Yapı geçerliliği için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ve Nottingham Sağlık Profili ile ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Açıklayıcı faktör analizi üç ölçek faktörü ortaya çıkardı: kişisel, çevresel faktörler ve günlük rutinler. Ölçeğin test- tekrar test güvenirliği ve iç tutarlılığı iyi bulundu (r:0,869; Cronbach alpha:0.918). Ölçek ile Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi arasında negatif ilişki (r=-0.340; p<0.001); Nottingham Sağlık Profili skoru arasında pozitif ilişki (r=0.693; p<0.001) bulundu.

Sonuç: Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Bariyerleri Ölçeği, yaşlıların fiziksel aktivite yapmalarına engel olan faktörlerin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bu ölçekle, fiziksel aktivite engelleri tanımlanabilir ve yaşlı bireyler arasında fiziksel aktivite düzeyinin geliştirilmesine yardımcı olmak için düzenlemeler yapılabilir. Keywords : Yaşlı; Egzersiz; Anket