Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDAKİ PROGNOSTİK DEĞERİ
Ramazan ÖCAL1, Yakup ARSLAN2
1Health Sciences University, Gülhane Medical Faculty, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Health Sciences University, Gülhane Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150566 Giriş: Yaşlı kemik iliği, yoğun bakım hastanesi yatışı gibi akut klinik durumlara yanıt olarak azalmış bir proliferasyon kabiliyetine sahiptir. Malnütrisyon, çoklu kronik hastalıklar, komorbid durumlar ve çoklu farmakolojik ajanların kullanımı hematolojik testlerin sonuçları üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların tam kan sayımı ile prognoz ve mortalitesi arasındaki olası ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesine başvuran hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Tam kan sayımı sonuçları yaş ve mortalite gruplarına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: 810 hastanın (548 geriatri yaş grubunda olan ve 262 geriatri yaş grubunda olmayan hasta) verilerini analiz ettik. Genel mortalite oranı %31.97 olup geriatrik olgularda geriatrik olmayanlara göre daha yüksekti (p=0.01). Geriatri yaş grubunda olmayan hastalarda ortalama beyaz kan hücresi sayımı, geriatri yaş grubunda olan hastalarda ise ortalama hemoglobin, hematokrit değerleri ve trombosit sayıları anlamlı olarak düşüktü (p=0,05, p=0,01, p=0,02 sırasıyla). Ortalama hemoglobin ve hematokrit değerleri, hem geriatri yaş grubunda olan ve olmayan hastalarda mortalite grubunda anlamlı derece düşükken ortalama trombosit sayısı sadece geriatri yaş grubunda olan hastalarda mortalite açısından belirleyici bulundu (p=0.01, p=0.04 ve p=0.01 sırasıyla).

Sonuç: Hematolojik parametrelerin, özellikle trombosit sayısının yakından izlenmesi ve gerekli tedavinin sağlanması yoğun bakım ünitelerinde yatan geriatri yaş grubunda olan hastalarda iyi prognoz sağlanmasına yardımcı olacaktır. Keywords : Hematolojik test; Tam kan sayımı; Geriatri, Yoğun bakım ünitesi; Prognoz