Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
AKUT KOAH ATAĞI İLE HASTANEYE YATIRILAN YAŞLI HASTALARDA 1 YIL MORTALİTE İLE C REAKTİF PROTEİN/ALBUMİN ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eray ATALAY1, Halil İbrahim ERDOĞDU1, Bilge Kağan TUR2, Lütfiye Seçil DENİZ BALYEN1, Yavuz KARABAĞ3, Sadık ARDIÇ4
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kars, Turkey
2Ortaköy Public Hospital, Department of Internal Medicine, Aksaray, Turkey
3Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Kars, Turkey
4Koru Hospital, Department of Pulmonary Medicine and Sleep Disorders, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150567 Giriş: Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) mortalitenin önde gelen bir nedenidir. C reaktif protein (CRP) genellikle akut enfektif ve enflamatuar durumlarda artış gösterir. Hipoalbuminemi kronik hastalıklar ve malnurtisyon ile ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmada KOAH akut atak ile hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda CRP/albumin oranı (CAO) ile 1 yıllık mortalite arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Mayıs 2017 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları kliniklerinde KOAH atak ile yatırılan hastaların kayıtları retrospektif olarak hastane yatışının ilk 1 yılı içerisinde hayatta olup olmadıkları araştırılarak değerlendirildi. Ölen hastalar grup 1, sağ kalan hastalar grup 2 olarak ayrıldı ve başta CAO olmak üzere parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1"de CRP seviyesi yüksek, albümin seviyesi anlamlı olarak düşüktü ve CAO Grup 1"de 0.36 (0.29-0.64) olup Grup 2"den 0,09 (0.03-0.27) anlamlı olarak daha yüksekti. Yapılan multivariyent analizde 1 yıllık mortalitenin bağımsız prediktörleri CAO [1.116(1.025-1.216) p=0.011], sigara içimi (paket/yıl) [1.135 (1.082-1.190) p<0.05], pH [0.001(0-0.14)], BODE [1.693 (1.157-2.478)], FEV1/FVC [0.911(0.846-0.980)] olarak bulundu. Bir yıllık mortalite için CAO"nun AUC değerleri hem albümin hem de CRP"nin tek başına olan değerlerinden anlamlı yüksekti(P<0.05).

Sonuç: CRP/albümin oranı KOAH"lı hastalarda 1 yıllık mortalitenin bağımsız bir prediktörüdür. Bu bulgunun doğrulanması için daha kapsamlı prospektif çalışmaların planlanması gereklidir. Keywords : C reaktif protein; Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı; C reaktif protein/albumin oranı