Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYRILMA SÜRECİ UZAMIŞ GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA EV TİPİ VENTİLATÖRE GEÇİŞ
Süheyla ABİTAĞAOĞLU1, Öznur DEMİROLUK1, Ceren KÖKSAL1, Duygu SEZGİN1, Güldem TURAN1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Research and Application Center, Anesthesiology and Reanimation Department, İstanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019150568 Giriş: Toplumdaki demografik değişiklikler ile geriatri yaş grubundaki hastalarda yoğun bakım yatışı ve solunum desteği ihtiyacı artmaktadır. Öte yandan bu hastalar mekanik ventilatörden ayrılamama riski ile karşı karşıyadır ve ev tipi ventilatör ile taburcu edilebilirler. Bu çalışmanın amacı yaşlı hastaların yoğun bakımdan taburculuk durumlarını ve ev tipi ventilatör kullanımlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında yoğun bakımda tedavisi yapılan ve uzamış mekanik ventilasyon nedeniyle ev tipi ventilatör reçete edilen 65 yaş üstü 51 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama yaş 78.33±8.12 idi. Hastaların 26"sında (%51) ev tipi ventilatöre geçilirken; ev tipi ventilatöre geçilmeden önce 12 hasta mekanik ventilatörden ayrıldı, 13 hasta ise kaybedildi. Hastalardan 11"i (%42.3) ev tipi ventilatör ile, 15"i (%57.7) spontan solunum ile taburcu edildi. Dört hasta palyatif bakım ünitesine, 3 hasta eve, 3 hasta bakımevine, 2 hasta servise ve 14 hasta ise alt düzey yoğun bakıma ünitesine çıkarıldı. Taburculuk sonrası takiplerde 15 hasta yakınına ulaşılabildi; 9 hastanın tekrar yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve toplamda 12 hastanın ilk yıl içinde kaybedildiği öğrenildi.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesindeki geriatrik hastalarda öngörülen mortalite oranı yüksek olmasına rağmen, çalışmanın sonuçlarında hastaların ev tipi ventilatör ile taburcu olma yüzdeleri de yüksek bulunmuştur. Bu hasta grubunda yoğun bakım yatış sürelerinin uzun olduğu göz önüne alınarak, ev tipi mekanik ventilatör ile taburculuk planlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Keywords : Yaşlılık; Mekanik ventilatör; Ventilatörden ayırma; Hasta taburculuğu