Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA POLİFARMASİ VE POTANSİYEL UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
Tuğba TEMREL1, Serkan ŞAHİN2
1Health Sciences University, Ankara Numune Health Practice and Research Center, Department of Emergency Medicine, Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Bolu Abant İzzet Baysal State Hospital, Department of Emergency Medicine, Bolu, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150569 Giriş: Potansiyel olarak uygun olmayan bir ilaç, aynı durum göz önüne alındığında daha güvenli veya daha etkili bir alternatif tedavi mevcut olmasına rağmen, klinik fayda ile tartıldığında daha yüksek yan etkileri olan bir ilaç olarak tanımlanmaktadır. Bu kesitsel çalışma, 65 yaş üstü yaşlı hastalarda polifarmasinin (beş veya daha fazla ilacın kullanımı) varlığını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak ve Mart 2018 tarihleri arasında acil servise başvuran geriatri yaş grubundaki hastaların polifarmasi durumu ve potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımı durumu oluşturulan anket form ile değerlendirildi. Anket formda demografik veriler, kronik hastalıklar ve yaşlılar için Beers kriterlerine göre (2015 versiyon) kronik ilaç kullanımı yer almaktadır.

Bulgular: Çalışma grubu, 144 hastadan oluşmaktaydı (56 erkek, 88 kadın). Katılımcıların yaş ortalaması 77.23±7.94 yıldı. En sık görülen kronik hastalıklar hipertansiyon (%22.5), koroner arter hastalığı (%15.1) ve diyabet (%10.7) idi. En sık kullanılan üç ilaç, aspirin (%10.8), anjiyotensin reseptör bloker + tiyazid (%9.8) ve beta blokerleridir (%9.8). Kullanılan ilaç sayısı ortalaması 5.22±2.56 idi. 80 hastada polifarmasi (%55,6) bulunurken, 78 (%54.2) hastada potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımı saptandı.

Sonuç: Hem polifarmasi hem de potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımının çalışma grubumuzda yüksek sıklığa sahip olduğu bulundu. En çok kullanılan potansiyel uygun olmayan ilaç, proton pompası inhibitörleri ve non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar idi. Keywords : Çoklu ilaç kullanımı; Geriatri; Potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı