Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE EV KAZALARI GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Çiğdem SAMANCI TEKİN1, Fatih KARA2
1Niğde Ömer Halisdemir University, Zübeyde Hanım Medical School, Public Health Nursing, Niğde, Turkey
2Selçuk Üniversity, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Konya, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150571 Giriş: Bu çalışmanın amacı evde kalan yaşlılarda ev kazaları geçirme sıklığı ve ilişkili faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Niğde İl merkezinde yaşayan 65 yaş ve üstü 1185 yaşlı katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından literatür bilgileri taranarak hazırlanan anket formu ile Günlük Yaşam Aktivitelerini (GYA) Değerlendirme Formu ve Lawton ve Brody"nin Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA) formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 71.1±6.1 yıl, son bir yılda ev kazası geçirme sıklığı %20.3"tür. Ev kazası geçirenlerin %37.5"i son bir yılda iki ve daha fazla ev kazası geçirmiştir. En çok görülen kaza türleri düşme (%75.8), kesik-yaralanma (%12.1), yanma (%8.8)"dır. Kazalar sıklıkla kış mevsiminde, oda-salonda meydana gelmiştir. Ev kazası açısından, bireysel faktörlerden denge sağlayamama ve dikkatsizlik, konut risk faktörlerinden zeminin ıslak olması ve ayağın takılması etkenleri, ev kazası geçirme nedenleri arasında ilk sıralardadır. Kadınlar ve temel günlük yaşam ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinin çoğunda bağımsız olanlar daha fazla ev kazası geçirmişlerdir.

Sonuç: Ev kazası geçiren yaşlıların üçte birinden fazlasının son bir yılda iki ve daha fazla ev kazası geçirmiş olması, ev kazalarına gereken önemin verilmediğini göstermektedir. Yaşlıların ev koşullarının kazaları önlemeye yönelik olarak düzenlenmesi, yaşlıların ve onlara bakım verenlerin kazalar konusunda eğitilmesinin ev kazaları sıklığını azaltacağı düşünülmektedir. Keywords : Yaşlı; Ev kazaları; Risk faktörleri; Türkiye