Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
NÖRO-OFTALMOLOJİ POLİKLİNİĞİNDEKİ GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
Ayşe İlksen ÇOLPAK1
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019150572 Giriş: Üçüncü basamak bir merkezin nöro-oftalmoloji polikliniğindeki geriatri yaş grubundaki hastaların klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aynı nöro-oftalmolog tarafından takip edilen 65yaş ve üzerindeki hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Toplamda 99 ( 52 K, 47 E) geriatrik hasta analiz edildi. Ortalama yaş 72.14±5.26 olarak saptandı. En sık görülen yakınma görme kaybı (%48.9) iken, takiben oküler motor anormallikler (%38.7) gelmekteydi. Kırk sekiz hastanın 38"inde kalıcı görme kaybı varken, 10 hastada geçici görme kaybı izlendi. Kalıcı görme kaybı olan hastalar, geçici görme kaybı olanlara göre daha yaşlıydı [ortalama yaşlar sırasıyla; 73.05±5.85 ve 68.5±2.84 yaş, (p=0.022)]. Oküler motor grupta diplopi birincil semptom olup, ikinci sırada pitoz yer almaktaydı.

Sonuç: Nöro-oftalmolojik hastalıkların yaşlı populasyonda birçok belirtisi vardır. Yaşlanmayla ilişkili fizyolojik değişiklikler ve risk faktörleri, genç erişkinlerden farklı yakınmalara yol açabilir. Bu çalışma Türk geriatri yaş grubundaki hastaların nöro-oftalmoloji profilinin ortaya konmasına katkı sağlamıştır. Keywords : Çift görme; Görme; Pitoz; Yaşlılık