Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN YAŞLI HASTALARDA EGZERSİZ KAPASİTESİNİN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE YAĞSIZ BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
Ayşe ÇINAR1, Sulhattin ARSLAN2, Yeltekin DEMİREL1
1Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of family medicine, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Chest Disease, Sivas, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150574 Giriş: İskelet kas güçsüzlüğü, KOAH"ın temel sistemik belirtilerinden birisidir. KOAH"da bozulmuş egzersiz kapasitesi ve periferal kas zayıflığına belirgin olarak katkıda bulunan kas kütlesi kaybı, yağsız beden kütle indeksi (YBKİ) azalma aracılığıyla gösterilebilir. KOAH"lı hastalarda YBKİ ve beden kütle indeksi (BKİ) ile hava yolu obstrüksiyon şiddetinin egzersiz kapasitesi üzerinde etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 70 KOAH hastası ve 70 sağlıklı birey değerlendirmeye alınmıştır. KOAH ağır olmayan (GOLD Evre 1-2) ve ağır olan (GOLD Evre 2,3) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların BKİ, YBKİ, beden yağ kütlesi (BYK), BYK yüzdesi ölçüldü. Egzersiz kapasitelerini belirlemek için Altı dakika yürüme testi (6-DYT) yapıldı. Parametrelerin karşılaştırmalarında Student t testİ, Ki-Kare testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. p<0.05 ise anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmamızda hastaların VYK ölçüm ortalaması, VYK yüzde düzeyi, 6 DYT düşük tespit edildi. 6-DYT ile BKİ, YBKİ, BYK ve BYK yüzdesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ağır olmayan KOAH grubunda 6-DYT ile FEV1, FVC yüzdesi ve FEV1/FVC arasında anlamlı ilişki saptandı.

Sonuç: 6-DYT testinin hasta grubunda daha düşük saptanması KOAH'lı hastalarda egzersiz kapasitesinin etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca 6DYT ile solunum fonksiyon testleri arasındaki anlamlı ilişki bize egzersiz kapasitenin obstrüksiyondan etkilendiğini göstermektedir. Keywords : Egzersiz; Beden kütle indeksi; Akciğer hastalığı, Kronik obstruktif