Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
HEKİMLERDE YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLAR: TÜRKİYE"DE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YAŞ AYRIMCILIĞI
Hatice ŞİMŞEK1, Hande BAHADIR1, Ahmet Can BİLGİN2
1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine , Department of Public Health, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019150579 Giriş: Bir üniversite hastanesinde araştırma görevlisi olarak çalışan hekimlerin yaşlılara yönelik tutumlarını ve tutumlarının bazı sosyodemografik ve mesleki değişkenlere göre farklı olup olmadığını belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmada İzmir"de bir üniversite hastanesinde Aralık 2014- Mart 2015 tarihleri arasında Dahili ve Cerrahi bilimlerde araştırma görevlisi olarak çalışan 521 hekime ulaşmak hedeflendi. Çalışmanın değişkenleri yaş ayrımcılığına ilişkin tutumun yanı sıra demografik ve mesleki özelliklerdi. Yaş ayrımcılığını belirlemek için Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) kullanıldı. Veri kapalı zarf yöntemi ile toplandı, ortalama, yüzde dağılımları ile sunuldu t testi ile analiz edildi.

Bulgular: Çalışmada 327 hekimin verisi sunuldu. YATÖ"den alınan ortalama puanlar; toplamda 86.9±8.0, yaşlının yaşamının sınırlanmasında 37.4±3.8, pozitif ayrımcılıkta 30.2±4.3, negatif ayrımcılıkta 19.3±3.1"di. Demografik ve mesleki özelliklere göre YATÖ ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlisi hekimlerinin genelde, yaşlılara karşı olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Keywords : Yaşlı; Tutum; Yaş ayrımcılığı