Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
YAŞLILARDA KRONIK BOYUN AĞRISININ DENGE, SERVIKAL PROPRIOSEPSIYON, BAŞ POSTÜRÜ VE DERIN BOYUN FLEKSÖR KAS ENDURANSI ÜZERINE ETKISI
Serbay ŞEKERÖZ1, Emine ASLAN TELCİ1, Nuray AKKAYA2
1Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Denizli, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.89 Giriş: Bu çalışmanın amacı, yaşlı popülasyonda kronik nonspesifik boyun ağrısının denge, servikal propriosepsiyon, baş postürü ve derin boyun fleksör kas enduransı üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri kronik boyun ağrılı (n=16; 9 kadın) ve boyun ağrısı olmayan [n=16; 8 kadın (kontrol grubu)] yaşlı bireyler dahil edildi. Katılımcıların denge fonksiyonu SportKAT 550 kinestetik denge cihazı, tek ayak üzerinde durma testi ve zamanlı kalk yürü testi kullanılarak değerlendirildi. Servikal propriosepsiyonu değerlendirmek için "eklem pozisyon hata testi" kullanıldı. Baş postürü kraniovertebral açı ölçümü ve kas enduransı "derin boyun fleksör endurans testi" ile değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol grubunda tüm denge test sonuçları, eklem pozisyon hata değeri ve derin fleksör kas enduransı boyun ağrılı gruba göre daha iyiydi (p<0.05). Kraniovertebral açı değeri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçları kronik boyun ağrısının yaşlılarda denge, servikal propriosepsiyon ve kas enduransını olumsuz yönde etkilediğini işaret etmektedir. Sonuçlar; boyun ağrılı yaşlılarda uygun tedavi stratejilerini belirlemek için sağlık profesyonellerine yol gösterici olacaktır. Keywords : Yaşlı; Boyun ağrısı; Postüral denge; Propriosepsiyon; Postür