Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
GERİATRİ YAŞ GRUBU HASTALARDA SPİNAL VE GENEL ANESTEZİNİN HS- TROPONİNE ETKİSİ
Candan MANSUROĞLU1
1Ankara Numune Research and Education Hospital, Cardiology Department, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.92 Giriş: Geriatrik hastalarda non- kardiyak cerrahi işlemlerde selektif spinal anestezi ile genel anestezi metodlarının kardiyak hasar oluşturma riskini perioperatif plazma high sensitive- troponin T ile karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmayı prospektif, randomize ve çift- kör olarak planladık. Çalışma grubu Amerikan Anestezi Derneği skoruI-II olan 65 yaş üzeri, rastgele selektif spinal anestezi ya da genel anestezi gruplarına ayrılmış46 alt ekstremite ameliyatı hastasından oluşmuştur. Her iki grubun demografik özellikleri benzerdi.Selektif spinal anestezi grubunda anestezi, Lumbar 4-5 spinal seviyeye 5 mg bupivakain enjeksiyonu ile genel anestezi grubunda ise propofol ve remifentanil ile indüksiyon sonrası idame laringeal maske ile desfluran inhalasyonu ile sağlandı. Operasyon gününde ve postoperatif 1, 2 ve 3. günlerde, 12- derivasyon elektrokardiyogramları çekildi ve plazmahigh sensitive- troponin T çalışıldı.

Bulgular: Hastalarda kardiyak komplikasyon görülmedi ve high sensitive- troponin seviyeleri ortalama13.90± 4.24 ng/ L(%95 GA, 8.90-18.20; p=0.43) normal sınırlarda idi. Selektif spinal anestezi grubunun 3. günde high sensitive- troponin seviyeleri ortalama 19.34± 3.2 ng/L (%95 GA, 15. 43- 23, 52; p= 0.05) ve anlamlıya yakın yüksekti.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımızda, düşük risk grubunda ki yaşlı hastaların alt ekstremite ameliyatlarında selektif spinal ve genel anestezi uygulamaları arasında kardiyak hasar açısından belirgin bir fark görülmedi. Ancak, selektif spinal anestezi grubunda 3. günde ki yükselmenin klinik pratikteki önemini anlamak için, orta- yüksek ve yüksek riskli hasta gruplarında, daha büyük ve uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna vardık. Keywords : Yaşlı; Anestezi; Kalp-dışı cerrahi; Postoperatif komplikasyon; Troponin