Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
AŞIRI AKTİF MESANESİ OLAN GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA BOTULINUM NEUROTOXIN A ENJEKSİYONUNUN KLİNİK ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: TÜRKİYE"DEN ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Ahmet KARAKEÇI1, Ahmet KELEŞ2, Tunc OZAN1, Fatih FIRDOLAŞ1, Rahmi ONUR3
1Fırat University, Department of Urology, Elazığ, Turkey
2Esenyurt State Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
3Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.93 Giriş: Aşırı aktif mesanesi olan geriatrik hastalarda botulinum neurotoxin A enjeksiyonunun klinik etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 2012-2018 yılları arasında iki farklı üroloji kliniğinde aşırı aktif mesane nedeni ile botulinum nörotoksin A enjeksiyonu (100 Ü) yapılan 65 yaş ve üstündeki 34 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ve 6. Aydaki inkontinans ataklarının sayısı, idrar sıklığı, nokturia oluşumu, günlük ped kullanımı, maksimum akış hızı, sonrasındaki rezidüel idrar hacmi, tedavi yarar ölçeği ve yaşam kalitesi skorları değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3 ve 6. aydaki verilerin karşılaştırılması, maksimum idrar akış hızı değerinde anlamlı bir değişiklik olmadığını ortaya koyarken (sırasıyla, p=0.504 ve 0.458); idrar sıklığı, nokturia oluşumu, günlük ped kullanımı ve idrar kaçırma ataklarının sayısında ise istatistiksel olarak anlamlı bir azalma kaydedildi (p=0.0001). Rezidüel idrar hacmi, tedaviden sonraki 3.ve 6 ayda önemli ölçüde artmıştır (p=0.0001). Tedavi sonrası 3. Aydaki yaşam kalitesi skorunda ise anlamlı iyileşmeler tespit edildi (p=0.0001).

Sonuç: Botulinum neurotoxin A enjeksiyonu, aşırı aktif mesaneli geriatrik hastaların tedavisinde, semptomların ve yaşam kalitesinin düzeltilmesinde etkili ve güvenli bir seçenektir. Keywords : Mesane, Aşırı Aktif; Botulinum Toksin, Tip A; Yaşam kalitesi; Yaşlı; Geriatri