Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
AKUT ARTERIYEL TIKANIKLIKLAR VE PERIFERIK ARTER HASTALIĞININ FONTAINE SINIFLAMASI"NA GÖRE EVRESI ARASINDAKI ILIŞKI
İbrahim Murat ÖZGÜLER1, Latif ÜSTÜNEL1, Ayhan UYSAL1
1Fırat University Hospital, Cardiovascular Surgery, Elazığ, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.95 Giriş: Periferik vasküler hastalık, kan akışını kısıtlayacak şekilde damarların daralması olarak tanımlanır. Ateroskleroz en sık görülen etiyolojik etken olup bunu vaskülit, displastik sendromlar, dejeneratif hastalıklar, tromboz ve tromboembolizm izlemektedir. Hastalığın mortalite oranı %4-6 arasındadır. Aterosklerotik periferik vasküler hastalıkta bacak amputasyonu mortalite oranını % 30"a yükseltir ve 5 yıllık sağkalım oranı da %30"dan azdır. Bu nedenle, hastalığın şiddeti ve periferikvasküler hastalığın kapsamı iyi değerlendirilmeli ve ortaya çıkarılmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005-Mart 2018 tarihleri arasında periferik arter hastalığı nedeniyle akut arter tıkanıklığı nedeniyle tedavi gören 98 hasta Fontaine Sınıflandırması, demografik özellikler, eşlik eden hastalık, fizik muayene bulguları, cerrahi tip, amputasyon ve mortalite açısından değerlendirildi, oranları ve nedenleri analiz edildi.

Bulgular: Hastaların hiçbiri (n=98) Fontaine evre I hastalığı ile başvurmadı. Periferik arter hastalığı genellikle yaşlı popülasyonda gözlendiğinden, ileri yaşta birçok sağlık problemi olan yaşlı hastaların ekstremite amputasyonu geçirme olasılığı daha yüksektir. Bu durum herhangi bir poliklinik muayenesine anklebrakiyal indeks muayenesinin de eklenmesi ile azaltılabilir. Hastalığın diğer evreleri de bu çalışmada detaylı olarak değerlendirildi.

Sonuç: Anklebrakiyal indeks muayenesi, 70 yaş üstü hastalar için sistemik muayeneye dahil edilmelidir. Hali hazırda, bu hastaların çoğunda lomber herni, osteoporoz veya osteoartrit de sık gözlendiğinden periferik arter hastalığının klinik bulguları maskelenmekte ve tanısı gecikmektedir. Keywords : Periferik arter hastalığı; Ankle Brakiyal İndeks; Amputasyon