Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
İLERİ YAŞTA ST YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ İLE BAŞVURAN VE PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARDA ANJİYOGRAFİK NO-REFLOW İLE FİBRİNOJEN / ALBÜMİN ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Firdevs EKIZLER1, Bahar TEKIN TAK1, Serkan ÇAY1
1ANKARA City Hospital, Cardiology, Ankara, TURKEY DOI : 10.31086/tjgeri.2019.100 Giriş: Genç hastalarla karşılaştırıldığında, ileri yaş hastalarda primer perkütan koroner girişim, daha düşük başarı ve artmış prosedürel komplikasyonlarla ilişkilidir. No-reflow fenomeni, ST- yükselmeli miyokard enfarktüsü ile primer perkütan koroner girişim yapılan hastalarda karşılaşılabilecek en ciddi komplikasyonlardan biridir. Fibrinojen / albümin oranı; bazı kardiyovasküler hastalıklarda istenmeyen sonlanımları öngördüren, inflamasyon ve hemoreolojiyi yansıtan bir parametre olarak ortaya çıkmıştır. Biz bu çalışmada ST-yükselmeli miyokard enfarktüsü ile başvuran yaşlı hastalarda, başvuru sırasındaki fibrinojen / albümin oranının anjiyografik no-reflow üzerindeki öngördürücülüğünü değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Semptom başlangıcından sonra 12 saat içerisinde başvurup primer perkütan koroner girişim yapılan toplam 617 hasta (%78.1 erkek, ortanca yaş: 75 (68-80) yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar nihai Miyokard Enfarktüsünde Tromboliz akımlarına göre iki gruba ayrıldı. No-reflow işlem sonrası Miyokard Enfarktüsünde Tromboliz 0, 1 ve 2 akım saptanması, anjiyografik başarı ise Miyokard Enfarktüsünde Tromboliz 3 akım saptanması olarak belirlendi.

Bulgular: Anjiyografik no-reflow'un insidansı %19.9 (n =123) olarak saptandı. No-reflow gelişen hastalarda, normal akım grubuna kıyasla hipertansiyon, sigara içiciliği daha sık, trombüs yükü daha fazla ve başvuruda Killip sınıflaması ≥2 olma oranı daha yüksek, bazal ejeksiyon fraksiyonu daha düşük, beyaz kan hücre sayısı, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve fibrinojen/albümin oranı daha yüksek saptandı. Çok değişkenli analizde; beyaz kan hücre sayısı, sigara ve fibrinojen/albümin oranı no-reflow'un bağımsız belirteçleri olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, ST - yükselmeli miyokard enfarktüsü ile başvuran ve perkütan koroner girişim yapılan ileri yaş hastalarda, başvurudaki fibrinojen/albümin oranı anjiyografik no-reflow'un güçlü ve bağımsız bir belirtecidir. Keywords : Fibrinojen, No-reflow fenomeni; Perkütan koroner girişim; Serum albümini; St yükselmeli miyokard enfarktüsü; Yaşlı