Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
GERİATRİK BELL PARALİZİSİ; RİSK FAKTÖRLERİ VE LABORATUVAR SONUÇLARI
Abdulhalim AYSEL1, Togay MÜDERRIS1, Uğurtan ERGÜN1, Fatih YILMAZ1, Taşkın TOKAT1, Hayal BOYACIOĞLU2, Enver ALTAŞ1
1Health Sciences University İzmir Bozyaka Health Research and Practice Center, The Clinic of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Karabağlar/İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Science, Department of Statistics, Bornova/İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.102 Giriş: İdiopatik fasiyal paralizi ya da Bell paralizisi (BP) tüm yaş gruplarında görülebilen göreceli olarak sık bir durumdur. Farklı çalışmalarda ileri yaş, diyabet, hipertansiyon gibi eşlik eden sistemik hastalıklar BP'de kötü prognostik faktör olarak belirtilmesine rağmen bu konular hala tartışmalıdır. Bu çalışmamızda 65 yaş ve üstü BP tanısı almış hastalarda epidemiyolojik özellikler ve prognostik faktörler incelendi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Aralık 2017 tarihleri arasında, paralizi sonrası en az 6. ay kontrolleri olan BP tanısı ile tedavi ve takip edilen altmış beş yaş ve üstü hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Çalışmaya BP tanılı 89 hasta dahil edildi. Hastaların yaşları 65 ile 91 arasında (72.70±5.9) idi. Paralizilerin sağ tarafta görülme oranı % 59.6 (n=53); sol tarafta % 40.4 (n=36) idi. Üç (%3.4) olguda progresif fasiyal paralizi saptandı. Bir (%1.1) olguda aile anamnezi pozitifti. En az altı aylık takip sonunda 71 hasta (%79.8) evre 1-2, 10 hasta (%11.2) evre 3, 6 hasta (%6.7) evre 4, 2 hasta (%2.25) evre 5 olarak saptandı. Başvuru evresi yüksekliği ile Nötrofil Lenfosit Oranı (NLO) arasındaki ilişki anlamlı saptandı (p=0.001).

Sonuç: BP prognozunda ileri yaş negative bir prognostik faktör olarak kabul edilse de, uygun tedavi ile geriatrik hastalarda tatmin edici iyileşme oranları elde ettik. Ayrıca, prognostik faktör olarak değerlendirilebilecek olan NLO ile başvuru esnasındaki yüksek fasiyal sinir paralizisi derecesi arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi. Keywords : Bell paralizisi; Geriatri; İnflamasyon; Nötrofil; Trombosit; Prognoz