Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
KALÇA PROTEZİ AMELİYATI GEÇİREN KORONER ARTER HASTALIĞINA SAHİP YAŞLI HASTALARDA SPİNAL ANESTEZİK TEKNİĞİN NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE POSTOPERATİF MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Mahmut Alp KARAHAN1
1Harran University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Sanliurfa, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.106 Giriş: Bu çalışmada, kalça protezi ameliyatı geçiren koroner arter hastalığına sahip yaşlı hastalarda anestezi tekniklerinin nötrofil-lenfosit oranı ve postoperatif mortalite üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif kohort çalışmamızda, Ocak 2015-Eylül 2017 tarihleri arasında kalça protezi ameliyatı geçirmiş koroner arter hastası olan geriatrik hastaların tıbbi kayıtlarını inceledik. Hastaların demografik özellikleri, uygulanan anestezik teknikleri; ameliyat süresi; ameliyat sonrası komplikasyonlar; ve postoperatif 1 yıllık mortalite ile ameliyat öncesi (T0; taban çizgisi), ameliyat sonrası 1. günde (T1) ve ameliyat sonrası 2. günde (T2) nötrofil-lenfosit oranı ölçüldü.

Bulgular: 14'ü (% 34,1) erkek, 27'si (% 65,9) kadın; yaş ortalaması 77.8 ± 7.89 (dağılım, 65-95) olan toplamda 41'i hasta çalışmaya dahil edildi. Bazal nötrofil-lenfosit oranı (T0) 6.22 ± 3.8 idi, T1'de 10.66 ± 11.47'ye ve T2'de 8.75 ± 7.81'e yükseldi. Genel anestezi alan hastalarda T2'deki nötrofil-lenfosit oranı , spinal anestezi alanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.032). Ameliyattan sonraki 1 yıllık mortaliteye bakıldığında, spinal-epidural anestezi alan bir hasta ve genel anestezi alan 6 hasta (p = 0.044) olmak üzere yedi (% 30.6) ölüm rapor edildi. T2'deki nötrofil-lenfosit oranı eğrisi altındaki alan 0.79 , optimum cut-off değeri ise 5.18 (% 95 CI, 0.625-0.955; p = 0.017) idi.

Sonuç: T2'deki nötrofil-lenfosit oranı, kalça protezi ameliyatı geçiren koroner arter hastalığı olan yaşlı hastalarda 1 yıllık mortalite için risk faktörüdür. Spinal anestezinin, genel anesteziden ziyade T2'deki nötrofil / lenfosit oranını en aza indirerek düşük mortalite oranı ile ilişkili olduğu gözlendi. Keywords : Kalça kırığı; Geriatri; Nötrofil; Lenfosit; Anestezi; Koroner arter hastalığı