Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
İLERİ YAŞ VE DAHA GENÇ GERİATRİK HASTALARDAKİ PENETRAN KERATOPLASTİ ENDİKASYONLARININ VE SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Emre ALTINKURT1, Adem UĞURLU2, Nevin KORKMAZ3, Şerife BAYRAKTAR1
1Istanbul University,Istanbul Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
2Binali Yildirim University,Mengucek Gazi Training and Research Hospital , Department of Ophthalmology, Erzincan, Turkey
3Mus Goverment Hospital, Department of Ophthalmology, Mus, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.109 Amaç: Geriatrik hastalarda, penetran keratoplasti endikasyonları ve sonuçlarını değerlendirmek, daha genç geriatrik hastalar ile daha yaşlı geriatrik hastaları karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Türkiye"deki bir üçüncü basamak referans merkezinde Ağustos 2010 ile Temmuz 2015 yılları arasında penetran keratoplasti cerrahisi uygulanan 427 hastanın 489 gözünün verileri incelendi. 65 yaş ve üzerinde cerrahi uygulanan ve cerrahi sonrası en az 1 yıl takip edilen 81 hastanın 90 gözü çalışmaya alındı. Hastalar 65-79 yaş arası Grup 1, 80 yaş ve üzeri Grup 2 olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Grup 1'de 66 göz Grup 2'de ise 24 göz mevcuttu. Her iki grupta da en sık penetran keratoplasti cerrahisi endikasyonu büllöz keratopatiydi. ( Grup 1"de %34,9, Grup 2 'de %66,7 p=0,036). Cerrahi sonrası sekonder glokom gelişimi (Grup 1 %18,2,Grup 2 %15,6 p=0,254) ve greft sağkalımı ( Grup 1 29,9 ± 15,8 ay,Grup 2 26,7 ± 13,2 ay, p=0,374) açısından iki grup arasında fark yoktu. Greft reddi ve yetmezliği açısından da her iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. (Greft reddi için p=0,531 ki kare=0,392; greft yetmezliği için p=0,699 ki kare=0,150).

Sonuç: Daha yaşlı geriatrik hastalarda penetran keratoplasti endikasyonu olarak büllöz keratopati anlamlı bir şekilde daha yüksek oranda görülmektedir. Penetran keratoplasti cerrahisinin daha yaşlı geriatrik hastalardaki başarısı daha genç geriatrik hastalardaki kadar iyidir. Keywords : Korneal transplantasyon; Doku reddi; Greft ömrü; Türkiye; Penetran keratoplasti