Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
PARKİNSON HASTALIĞI İÇİN ÖNLENEBİLİR BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU
Murat ÇALIK1, Selim GÖRGÜN2, Ahmet YILMAZ3, Esen ÖZGAN3, Handan AKAR1, Bilge ÇINAR4
1Samsun Training and Research Hospital, Neurology, Samsun, Turkey
2Samsun Training and Research Hospital, Microbiology, Samsun, Turkey
3MediBafra Hosipital, Neurology, Samsun, Turkey
4Bülent Ecevit University, School of Medicine, Neurology, Zonguldak, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.110 Giriş: Helicobacter pylori (HP) gibi Gram-negatif bakteriler Parkinson Hastalığı"nda (PH) etiyolojik etmen olabilir. Bu çalışmada PH ve HP enfeksiyonu arasındaki ilişki araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Parkinson Hastalığı tanısı olan 83 hasta ve yaş-cinsiyet uyumlu olan sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Sekonder parkinsonizm tanısı olan ve ağır bilişsel etkilenmesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar Hoehn Yahr skalasına göre klinik olarak evrelendirildi. Çalışma grubundan 10 ml venöz kan örnekleri toplandı ve plasma ve serumları ayrılarak, örnekler -200°C"de muhafaza adildi. HP'ye karşı oluşan IgG'ler ELİSA yöntemiyle bakıldı ve değerin >5 IU/ml"in üzerinde olması pozitif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 83 hasta grubu ve 81 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Parkinson hastalığı olan grupta %87, kontrol grubunda %74 oranında HP IgG pozitifliği saptandı. Hasta grubunun ortalama antikor titresi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.0019). Hastalık şiddeti ve IG pozitifliği arasında korelasyon saptanmadı (p=0.947). Ancak, hastalık şiddeti ile ortalama IgG düzeyleri arasında orta derecede korelasyon saptandı r=0,277, p=0.011). HP IgG pozitifliğinin (OR 3.15, 95% CI 1.23?8.07, p=0.002), ailede PH öyküsü olmasının (OR 2.57, 95% CI 1.02?4.13, p= 0.03) ve erkek cinsiyetin (OR 2.05, 95% CI 0.95?6.99, p= 0.02 ), PH olma olasılığını anlamlı biçimde artırmış olduğu saptandı.

Sonuç: HP enfeksiyonu, çeşitli immünolojik yolaklar üzerinden PH "yı tetikleyebilir ve bu anormal immün reaksiyonlar hastalık patogenezinde olasılıkla rol oynamaktadır. Keywords : Parkinson hastalığı; Helicobacter pylori; Hastalık şiddeti