Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
GERİATRİK HASTALARDA ŞAŞILIK: ETİYOLOJİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER
Hande TAYLAN ŞEKEROĞLU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Ankara, Türkiye DOI : 10.31086/tjgeri.2019.111 Giriş: Yaşam beklentisinin devamlı bir şekilde uzaması ile fonksiyonel ve psikososyal etkisi olan şaşılık gibi sağlık sorunları daha fazla önem kazanmakta ve bir çözüm gerektirmektedir. Bu çalışmada, şaşılık kliniğinde görülen 65 yaş ve üstü hastalarda şaşılık etiyolojisini ve klinik özelllikleri belirlemeyi ve tanımlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Şaşılık kliniğine Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üstü hastaların verilerini retrospektif olarak inceledik. Oftalmolojik ve ortoptik muayene bulguları ve ayrıca şaşılık etiyolojisi, esas başvurma şikayetleri ve gerekli girişimler kaydedildi.

Bulgular: Şaşılık kliniğinde görülen altmış beş yaş ve üstü 40 hastanın (16 kadın, 24 erkek) tıbbi kayıtları çıkartıldı. Esas başvuru şikayeti 30 hastada (%75) çift görme idi ve bunu 10 hastada gözde kayma (%25) izliyordu. Kayma 26 hastada (%65) horizontal idi. En sık etiyoloji 6 hastada (%15) tiroid göz hastalığı iken bunu diyabet (5 hasta, %12,5), hipertansiyon (5 hasta, %12,5), travma (3 hasta, %7,5), serebrovasküler olay (3 hasta, %7,5), intrakranyal kitle (3 hasta, %7,5) ve sekonder kayma (3 hasta, %7,5) izliyordu. Onbir (%27,5) hasta ameliyat olurken 17 hastaya (%42,5) cerrahi dışı tedavi uygulandı. On dört hasta (%35) şaşılık kliniğine tekrar kontrole gelmedi.

Sonuç: Şaşılık yaşlı kişilerde de görülebilir. Altta yatan travma ve serebrovasküler olay gibi etiyolojiler hayatı tehdit edebilir ve hızlı tanı ve tedavi gerektirebilir. Keywords : Cerrahi; Diplopi; Geriatrik; Kranyal sinir felci; Oküler hizalanmanın bozulması; Şaşılık