Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
YAŞLI BİREYLERDE YUTMA: KBB POLİKLİNİĞİNDE SESSİZ DİSFAJİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Sibel ALICURA TOKGÖZ1, Guleser SAYLAM1, Ebru KARACA UMAY2, Kemal KESEROĞLU1, Bulent ÖCAL1, Mehmet Hakan KORKMAZ1
1University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.112 Giriş: İlerleyen yaş larinksin kıkırdak ve miyoelastik yapılarının bozulmasına ve disfajiye neden olabilir. Bu çalışma, KBB polikliniğine başvuran disfaji şikayeti olmayan yaşlı bireylerde yutma güçlüğü ve yutma ile ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında KBB polikliniğine başvuran 1829 hasta arasından 745"i (379 kadın, 366 erkek; ort. Yaş 74.27±6.32 yıl) çalışmaya gönüllü oldu. Bu kişilerde yutma problemi veya yutmayı etkileyebilecek herhangi bir hastalık, ilaç kullanımı, nörolojik bozukluk veya baş boyun bölgesine ameliyat öyküsü mevcut değildi Hastalar, yutma ile ilişkili yaşam kalitesi ölçeği ve Yeme Değerlendirme Aracı-10 kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Yeme Değerlendirme Aracı-10 puanlarına göre 550 hasta (ort. Yaş 72.00±4.45 yıl) normal yutma, 195 hastada (ort. Yaş 80.68±6.44 yıl) disfaji vardı. Yaş ve yutma ile ilişkili yaşam kalitesi ölçek puanları açısından normal yutma ve yutma güçlüğü grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Başvuru sırasındaki tanı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Her iki ölçek puanının da yaş gruplarına göre dağılımını değerlendirirken (65-69, 70-79, 80-89 ve 90-99 yaş), tüm gruplar arasında anlamlı farklılıklar gözlendi. Skorların artması ile yaşın artması arasında anlamlı bir ilişki vardı.

Sonuç: Disfaji yaşlı bireylerde sık görülen bir sorundur. Ancak, disfajili hastaların çoğu bu sorun için hekimleri ziyaret etmemektedir. Başka şikayetlerle polikliniğe başvuran hastalarda yutma sorunlarının sıklıkla teşhis edildiği akılda tutulmalıdır. Keywords : Disfaji; Yaşlı; Yutma bozuklukları