Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
ALZHEİMER HASTALIĞINDA VİAMİN D'NİN KOGNİTİF DURUM İLE İLİŞKİSİ
Rezzak YILMAZ1, Büşra Sümeyye ARICA POLAT2
1Christian-Albrechts-University of Kiel, Department of Neurology, Kiel, Almanya
2Gülhane Training and Research Hospital, Department of Neurology, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.113 Giriş: 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) yetersizliğinin bilişsel bozuklukla ilişkili olduğu önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Ancak bu ilişkiyi bilişsel işlevlerde yıkımı olan Türk Alzheimer hastaları örnekleminde inceleyen bir çalışmaya ulaşılabilen literatür bağlamında rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Türkiye"de Alzheimer hastalığı (AH) tanısı almış hastalarda bu ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya "Olası AH" tanısı almış 72 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri kayıt altına alınmıştır. Bilişsel durum değerlendirmesi için Standardize Mini Mental Durum Testi (SMMDT), depresyon taraması için ise Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullanılmıştır. Hastalar 25(OH)D yetersizliği için daha önce önerilmiş olan 30 ng/ml düzeyine göre iki gruba ayrılmıştır. 25(OH)D düzeyi ve SMMDT puanları arasındaki ilişki, regresyon modeli ile hastaların bilişsel performanslarına etki edebilecek olası diğer faktörler de göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplamda 69 hasta analize alınmıştır. 25(OH)D düzeyi 30 ng/ml ve üzeri olan grup (n=18) SMMDT"nde düsük değerleri olan gruba oranla (n=51) anlamlı olarak daha başarılı performans göstermiştir (p=0.027). Bir sonraki aşamada uygulanan çoklu lineer regresyon analizi sonuçları, 25(OH)D düzeyi ile SMMDT puanları arasında yaş, cinsiyet, eğitim, hastalık süresi, tedavi ve depresif durumun etkilerinden bağımsız anlamlı bir ilişki olduğunu göstermistir. (B=2.81, p=0.04).

Sonuç: Elde edilen sonuçlar AH tanısı almış Türk hastalarda düşük 25(OH)D düzeyinin düşük bilişsel performans ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Türk toplumunda bu ilişkiyi sadece AH"nda değil, hafif bilişsel bozukluğu olan kişilerde ve sağlıklı yaşlılarda da araştıracak geniş ölçekli toplum bazlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Alzheimer hastalığı; Vitamin D; Yaşlı