Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
HUZUREVİNDE ÇALIŞAN BAKIM PERSONELLERİNE VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN YAŞLILARA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Hacer GÖK UĞUR1, Ayla HENDEKCİ2
1Ordu University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Altınordu/Ordu, Turkey
2Giresun University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Piraziz/Giresun, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.115 Giriş: Bu çalışma huzurevinde çalışan bakım personellerine verilen planlı eğitimin yaşlılara karşı tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tek grup ön test-son test deneme modeli ile yarı deneysel olarak sadece bir Huzurevi"nde çalışan bakım personelleri üzerinde, Temmuz-Eylül 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini huzurevinde çalışan N=45 bakım personeli, örneklemi ise 38 bakım personeli oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; Bilgi Formu, Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma için gerekli etik onay ve izinler alınmıştır. Bakım personellerine 1 ay boyunca haftada 3 gün planlı eğitim yapılmış ve eğitimin etkinliği ön test-son test ile belirlenmiştir.

Bulgular: Araştırmada bakım personellerinin Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ile Yaşlının Yaşamını Sınırlama, Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık ve Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık alt boyutlarının ön test son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırmada bakım personellerine verilen planlı eğitimin, bakım personellerinin yaşlılara karşı tutumlarını ve yaşlı ayrımcılığı tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; huzurevinde çalışan bakım personellerine planlı eğitimlerin yapılması verecekleri bakımın kalitesi açısından önemli olacaktır. Keywords : Huzurevi; Bakım personeli; Eğitim; Yaşlı