Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
ACİL ABDOMİNAL CERRAHİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA YOĞUN BAKIMA YATIŞ VE MORTALİTE ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Süheyla ABITAĞAOĞLU1, Ceren KÖKSAL1, Hüseyin ÇIYILTEPE2, Tamer BAYRAM3, Güldem TURAN1, Dilek ERDOĞAN ARI1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Application and Research Center, Anesthesiology and Reanimation , İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Application and Research Center, General Surgery, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Health Application and Research Center, Intensive Care, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.117 Giriş: Günümüzde acil cerrahi geçiren yaşlı hasta sayısı artmaktadır. Çalışmamızın amacı acil abdominal cerrahi geçiren geriatrik hastaların yoğun bakıma yatış oranlarının, mortalite oranlarının ve mortalite risk faktörlerinin retrospektif olarak incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014-Ağustos 2018 tarihleri arasında acil abdominal cerrahi geçiren hastaların bilgileri retrospektif olarak tarandı. Hastalar yaş gruplarına göre Grup-I (75 yaş ve üstü), Grup-II (65-74 yaş) olarak ayrıldı. American Society of Anesthesiologists (ASA) fiziksel durum skorları, hemoglobin değerleri, preoperatif kardiyak muayene yapılıp yapılmadığı, yoğun bakım ünitesine giriş durumları, mortalite değerleri kaydedildi. İki grup yoğun bakım yatışları, yoğun bakım ve hastane içi mortalite değerleri ve bu durumları etkileyen faktörler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya Grup-I"de 71 (%65,1) ve Grup-II"de 38 (%34,9) üzere toplam 109 hasta dahil edildi. Grup-I"de yoğun bakıma yatış ve hastane içi mortalite değerleri daha yüksekti. Grup- I"de yüksek ASA skoru, Grup-II"de ise ASA skoru ve hemoglobin düşüklüğü yoğun bakıma yatışta etkiliydi. Grup-I"de preoperatif kardiyak muayene yapılmamasının yoğun bakım mortalitesini arttırdığı görüldü. Her iki grupta yüksek ASA skorunun hastane içi mortaliteyi artırdığı, ayrıca Grup-II"de postoperatif yoğun bakıma çıkışın da hastane içi mortaliteye etkisi olduğu bulundu.

Sonuç: Yaşlı hastalarda acil cerrahi sonrası yoğun bakım yatışı ve mortaliteyi etkileyen en önemli faktör ASA skoru olarak bulundu. Yetmiş beş yaş üstü hastalarda preoperatif kardiyolojik muayene yapılarak gerekli tedavi protokollerinin uygulanmasının yoğun bakım mortalite değerini azaltabileceği sonucuna varıldı. Keywords : Cerrahi; Morbidite; Mortalite; Yaşlılık