Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
YAŞLILARA UYGULANAN YÜRÜYÜŞ PROGRAMININ YAŞAM KALİTESİ VE UYKU ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCI1, Emine KIR BIÇER2
1Hatay Mustafa Kemal Unıversity, Hatay School of Nursing, Department of Community Health Nursing, Hatay, Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Unıversity, Hatay School of Nursing, Department of Medical Nursing Hatay, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.123 Giriş: Bu çalışma yürüyüş programının yaşlıların yaşam kalitesi ve uykusuna etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, cinsiyet, yaş ve fiziksel aktivite düzeylerine göre tabakalandırılmış randomize kontrollü bir araştırmadır. Çalışma yürüyüş programına katılan 30 deney grubu ve her hangi bir girişim uygulanmayan 30 kontrol grubu olmak üzere 60 yaşlının katılımı ile gerçekleşmiştir. Deney grubu sekiz hafta boyunca haftada iki kez, günde 40 dakikalık yürüyüş programına alınmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Çalışmada veriler her iki grupta, tanıtıcı bilgi formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Yaşlı Modülü ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Yürüyüş programından sonra her iki gruba aynı veri toplama formları tekrar uygulanmıştır.

Bulgular: Yürüyüş programına katılan deney grubunun günlük yürüyüş süresi (ortalama±ss=32.16±13.43), yaşam kalitesi (ortalama±ss=81.30±2.87) ve uyku kalitesinde (ortalama±ss=4.33±2.39) kontrol grubuna göre önemli derecede ilerleme belirlenmiştir (p<0.001).

Sonuç: Yürüyüş programının yaşlı bireylerin yaşam ve uyku kalitesini olumlu etkilediği bulunmuştur. Sonuçta yürüyüş programının yaşlının yaşadığı her ortamda yapılabileceği önerisinde bulunulmuştur. Keywords : Yaşlı; Yürüme; Yaşam Kalitesi; Uyku