Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
ÖĞRENCİ VE ÇALIŞAN PARAMEDİKLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Sinan YENAL1, Tuğba GÜLTEKIN1
1Dokuz Eylül University, Health Care Services Vocational School, İzmir, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2020.124 Giriş: Bu çalışma 112 ambulanslarında görev yapan paramediklerin ve paramedik programı öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığı ilişkin tutumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evreni, İzmir İl Ambulans Servis Başhekimliğinde çalışan paramedikler ve İzmir ilinde paramedik programı bulunan üç üniversitede okuyan öğrencilerden oluşmuştur. Örnek seçimi yapılmamış, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışmanın katılımcıları 305 öğrenci, 196 çalışan paramedik olmak üzere toplam 501 kişiden oluşmuştur. Bilgi toplama aracı olarak Yılmaz tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan "Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği" kullanılarak veriler elde edilmiştir. Çalışmanın verileri Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya alınan öğrenci ve çalışan paramediklerin %61.3"ü kadındır. Paramediklerin ölçek puan ortalaması 84.36±9.57 olup yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Çalışan paramediklerin "olumlu ayrımcılık", "olumsuz ve toplam ayrımcılık" ölçek puanları yüksek bulunmuştur. Çalışmaya alınan kadınların "yaşamını sınırlama", erkeklerin "olumlu ayrımcılık" puanı anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Cinsiyeti kadın olan öğrenci ve çalışan paramedikler arasında çalışan kadınların anlamlı bir şekilde "olumlu, olumsuz ve toplam ayrımcılık" puanları yüksek bulunmuştur. Öğrenci olmaktan iş hayatına geçişin, iş yaşamında da kıdem yılının artmasının yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumun artmasına neden olduğu görülmüştür.

Sonuç: Genel olarak öğrenci ve çalışan paramediklerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Keywords : Paramedik; Tutum; Yaşlı Ayrımcılığı; Yaşlı