Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Nöroloji Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hasta Grubunun Özellikleri
Ayşe BİNGÖL, Canan YÜCESAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı-ANKARA Geriatrik yaş grubundaki hastalarda nörolojik sorunlara oldukça sık olarak rastlanır. Bu nedenle de, nöroloji kliniklerinde yatarak tedavi gören hastaların çoğunun geriatrik yaş grubunda olduğu kanısı hakimdir. Çalışmanın amacı bu kanının doğruluğunu araştırmak ve geriatrik hasta grubundaki nörolojik tanıların dağılımını ve mortalite oranını saptamaktır. Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda 1997 yılında yatarak tedavi gören hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve 65 yaş ve üzeri geriatrik yaş grubu (''yaşlı''), 64 yaş ve altı ''yaşlı olmayan'' grup olarak kabul edilmiştir. Kliniğimizde 1997 yılında yatarak tedavi gören toplam 1000 hastanın sadece %32'si ise 65 yaş ve üstünde olup ''yaşlı''gruba girmektedir. Gruplar istatistiki olarak nörolojik tanı açısından karşılaştırıldıklarında iskemik (%57.2) ve hemorajik (%7.5) serebrovasküler olaylar ve demans (%4.4) ''yaşlı'' grupta, santral sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları (%10.4), nöromüsküler bileşke hastalıkları (%3.8), epilepsi (%3.8), başağrısı (%3.1) ataksi (%1.8) ve ''diğer'' başlığı altındaki hastalıklar ''yaşlı olmayan'' grupta anlamlı olarak daha fazladır. ''Yaşlı'' drupta vefat oranı ''yaşlı olmayan'' gruba göre iki kat daha fazladır. Sonuçta, Nöroloji Anabilim Dalı'nda yatarak tedavi gören hastaların çoğunun genel kanının aksine geriatrik yaş grubunda olmadığı, Nöroloji Anabilim Dalı'nda yatarak tetkik ve tedaviyi gerektiren hastalıkların yaş gruplarına göre belirgin farklılıklar gösterdiği ve nörolojik bir hastalığa bağlı olarak vefat oranının geriatrik yaş grubunda daha fazla olduğu görülmüştür. Keywords : Geriatri, Nöroloji, Geriatrik Nöroloji, Yaşlılık, Mortalite