Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE İZLENEN 60 YAŞ VE ÜZERİ HODGKİN LENFOMALI HASTALAR
Saadettin KILIÇKAP, Hüseyin ABALI, İbrahim BARIŞTA, Gülten TEKUZMAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Onkoloji Ünitesi, Ankara Son 20 yıl içinde Hodgkin lenfomalı (HL) hastaların genel sağkalımı etkin tedavilerle anlamlı bir biçimde iyileştirilmiş olmakla birlikte yaşlı hastalar için mortalite genç olgulara göre daha yüksektir. 1968–2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde tedavi edilen, takipleri tam olan, yaşları 60 ve üstünde olan 18 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. En yaşlı hasta 77 yaşında ve median yaş 62 idi. Hastaların 15 (%83.3)’i erkek, 3 (%16.7)’ü kadındı. Hastaların 9’unda (%50) histolojik alt grup olarak mikst sellülarite görüldü. Onbir hastada (%61.1) B semptom varlığı saptandı. Ekstranodal tutulum 5 hastada (%27.8) görüldü. İleri evrede (III ya da IV) başvuran hasta sayısı 7 (%39)’ydi. İki olguya ABVD, 6 olguya COPP ve 5 olguya MOPP olmak üzere toplam 13 hastaya birinci basamak kemoterapi verildi. Birinci basamak olarak 3 hastaya yalnız radyoterapi uygulandı, 2 hastaya çok hızlı hastalık progresyonu ve gelişen akut miyokard enfarktüsü nedenleriyle hiçbir tedavi uygulanamadı. Ortanca progresyonsuz ve genel sağkalım 49 ve 32 ay bulundu. Ateş (p = 0.0043), ileri evre (p = 0.012) ve düşük performans statüsü (p = 0.044) sağkalımı olumsuz etkileyen faktörlerdi. Yaşlı Hodgkin hastaları; azalan organ rezervleri, komorbid hastalıkların varlığı gibi nedenlerle tedavi açısından özel bir grup olarak değerlendirilmeli ve tedavi planları bu faktörler gözönünde bulundurularak yapılmalıdır. Keywords : Yaşlılık, Hodgkin lenfoma, prognoz, tedavi, prognostik faktörler