Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
HUZUREVİNDE VEYA KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI
E. Melih ŞAHİN, B. Murat YALÇIN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent Doktor
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Yaşam kalitesi özellikle kronik hastalıkların tedavisinde optimal tıbbi bakımı değerlendirmede önemli bir ölçüttür. Depresyon, yaşlı bireylerde diğer hastalıklarla veya tek başına yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Huzurevleri yaşlılara barınma, bakım ve sağlık kontrolü hizmetleri yanında onları depresyondan koruyacak olan sosyal desteği de sağlayan kurumlardır. Çalışmamızda Edirne huzurevindeki bireylerle kendi evlerinde aileleriyle veya yalnız başlarına yaşayan 65 yaş üzeri bireyler geriyatrik depresyon ölçeği (GDÖ) ile tarandı. Yaşlıların GDÖ’nden aldıkları ortalama puan 5,34 ± 3,74 idi. Huzurevinde veya kendi evinde yaşayan yaşlıların ölçeğin çeşitli sorularına verdikleri yanıtların anlamlı farklar oluşturduğu görüldü. Bizim çalışmamızda GDÖ’den kendi evinde yaşayanlarda %37,2 ve huzurevinde yaşayanlarda % 48,1 oranında anlamlı yüksek skorlar alınmıştır. Bu sayılar ülkemizde elde edilen diğer sayılarla uyumludur. Toplum içinde 1/3 ve huzurevinde 1/2 vakada GDÖ’nden anlamlı yüksek skorlar alınması yaşlılarımız için yeterli sosyal destek veremediğimizi ve depresyon için uygun sağlık bakımı sağlamadığımızı göstermektedir. Ölçeğin farklı soruların iki grup arasında farklı cevap dağılımları göstermesi huzurevinde yaşayan yaşlıların depresyonlarının kendi evinde yaşayanlardakinden farklı olduğuna işaret etmektedir. Huzurevlerindeki yaşlıların bu rahatsızlığa yakalanma riskleri daha yüksek olduğundan bu kurumlarda sağlık hizmeti verenler daha dikkatli olmalıdırlar. GDÖ risk altındaki bireylerin ortaya çıkarılmasında güvenle kullanılabilecek bir araçtır. Keywords : Yaşlı, depresyon, huzurevi, tarama testi.