Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 1
PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ
Asıf YILDIRIM, Kamil ÇAM, Hakan ÖZVER, Atıf AKDAŞ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bolu
Üro-Tıp (Üroloji Tanı Merkezi)
Prostat kanserinin epidemiyolojik önemi gittikçe artmaktadır. Yaşla birlikte artan insidansı geniş toplum kesimlerini ilgilendirmektedir. Kesin tedavi olanağının sadece organ sınırlı hastalıkta olası olması erken tanı faaliyetlerini arttırmış ve özellikle de prostat spesifik antijen kullanımının yaygınlaşması ile hastalara çok daha erken evrede tanı konmasını gündeme getirmiştir. Ancak yine de küçümsenmeyecek oranda metastatik hastalıkla ya ilk başta ya da takipte karşılaşılmaktadır. Palyatif olarak kabul edilse de metastatik hastalıkta ilk basamak tedavi olarak halihazırda hormonal tedavi gündemdeki yerini korumaktadır. Ancak, hormonal tedavi uygulamalarında da farklı yaklaşımlar ve değişik amaçlar söz konusudur. Hormonal tedaviye ne zaman ve nasıl başlanması gerektiği bile henüz kesin bir sonuca varılmamış olan bir tartışma konusudur. Yine de metastatik hastalıkta çoğunlukla kısmi veya total androjen uygulamaları gündemdedir. Bu başlık altında medikal veya cerrahi androjan blokajı seçenekleri mevcuttur. Bunun yanısıra çeşitli hormonal tedavi yöntemleri neoadjuvan, adjuvan gibi amaçlarla lokal prostat kanseri hastalarında da denenmektedir. Öte yandan kullanım aşamasında bu ilaçların yan etki profillerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında hormonal tedavi tüm yönleriyle, tarihçesi ve yan etkileriyle birlikte irdelenmiştir. Özellikle geriatrik populasyon için üzerinde önemle durulması gereken bir husus da uzun dönem hormonal tedavi uygulamasının osteoporoz ve kemik kırıkları ile ilişkili olabileceğidir. Bu nedenle uzun süre hormonal tedavi uygulamalarında yaşlı hastalarda dikkatli olunması zorunludur. Keywords : Hormonal tedavi, prostat kanseri, osteoporoz, yaşlanan erkek.