Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 2
60 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ
Mustafa SOFİKERİM, Bülent AKDOĞAN, Cem AKBAL, Ahmet Rıza TAFTACHİ, Fuat GULİYEV, Ahmet ŞAHİN, Sezer KENDİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Dr., Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., Ankara
Bu çalışmadaki amacımız, altmış yaş ve üzerindeki üriner sistem taş hastalarında kliniğimizde uygulanan perkütan nefrolitotomi’ ye (PNL) ilişkin sonuçların değerlendirilmesidir. Aralık 1997 ile Ekim 2002 tarihleri arasında 60 yaş ve üzerinde olan (ortalama 64,8) 50 kadın, 42 erkekte toplam 97 renal üniteye uygulanan PNL ile ilgili veriler aynı dönemde genç hasta grubunda uygulanan 595 PNL verileri ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında staghorn taş yüzdesi (17/97, % 18 ve 105/595, % 18; p= 0.577) ve ortalama taş alanı (623 mm2, 739 mm2; p> 0.05) açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Gruplar kan transfüzyonu yapılma oranları açısından da benzer bulunmuştur (19/97, % 20 ve 118/595, % 20; p= 0.955). Yaşlı grupta soliter böbrek oranı daha yüksek görünse de (% 10 v % 7), istatistiksel farklılık bulunamamıştır (p= 0.841). Başarı oranları (4 mm’den küçük rezidiv taşlar da önemsiz kabul edildiğinde) yaşlı grupta % 95, genç grupta ise % 96 olarak belirlenmiş ve iki grup arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir (p>0.05). Yaşlı grupta belirgin bir komplikasyon izlenmemiştir. Yaşlı grupta daha yüksek komplikasyon ve kan transfüzyonu oranları olmaksızın, genç hasta grubuna benzer taşsızlık oranları elde edilmiştir. PNL, kompleks taş yapısı ya da soliter böbrek bulunması durumunda da 60 yaş ve üzerindeki hasta grubunda güvenle uygulanabilecek etkili bir tedavi yöntemidir. Keywords : Böbrek taşları, perkütan nefrolitotomi, litotripsi, staghorn taşlar, rezidiv taş